ARTHOUSE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000237994
Numer REGON: 140198611
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-07-21
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2020-10-19
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/58926/20/562]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-07-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140198611 NIP 52726650352012-03-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTHOUSE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-07-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-07-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2005-07-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ANNY GERMAN nr domu 18 kod pocztowy 01-794 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-11-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107 CZERWCA 2005 ROKU, MARTA ZACHORSKA-MAJDYKOWSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCY INDYWIDUALNĄ KANCELARIĘ PRZY PL. KONSTYTUCJI 5 LOK. 4, NR REP. 1245/20052005-07-21 do dziś
217 LISTOPADA 2011 ROKU, REPERTORIUM A NUMER 7565/2011, ASESOR NOTARIALNY AGATA REDLICKA-SKUPIŃSKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANDRZEJA KOREWICKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE (00-379), ULICA WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE 31/33. ZMIANA DOTYCHCZASOWEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI POPRZEZ JEGO UCHYLENIE W CAŁOŚCI I PRZYJĘCIE NOWEGO2012-03-12 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.11.2014 R., SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM KATARZYNĄ PAWYZĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. TAMKA 16 LOK. U6, REP. A NR 3788/2014 ZMIANA §1, §7, §8, §9 UST. 4, §192014-11-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-07-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-07-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZOR2014-11-25 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2014-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ2014-11-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-11-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-07-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO- PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: A) PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU, ALBO WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM B) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2. NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI POWOŁANYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W PRZYPADKU, GDY ZOSTANIE USTANOWIONA PROKURA: A) PROKURENT SAMOISTNY UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI, W TYM TAKŻE DO UDZIELANIA DALSZYCH PEŁNOMOCNICTW B) PROKURENT ŁĄCZNY UPRAWNIONY JEST DO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI, W TYM TAKŻE DO UDZIELANIA DALSZYCH PEŁNOMOCNICTW, ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM.2014-11-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2005-07-21 do dziś
245 41 Z TYNKOWANIE2005-07-21 do dziś
345 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2005-07-21 do dziś
455 30 A PROWADZENIE RESTAURACJI2005-07-21 do dziś
555 30 B PROWADZENIE POZOSTAŁYCH PLACÓWEK GASTRONOMICZNYCH2005-07-21 do dziś
655 40 Z PROWADZENIE BARÓW2005-07-21 do dziś
755 51 Z PROWADZENIE STOŁÓWEK2005-07-21 do dziś
855 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2005-07-21 do dziś
970 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-07-21 do dziś
1070 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-07-21 do dziś
1170 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-07-21 do dziś
1245 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI2005-07-21 do dziś
1370 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2005-07-21 do dziś
1470 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI.2005-07-21 do dziś
1570 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI.2005-07-21 do dziś
1674 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2005-07-21 do dziś
1774 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2005-07-21 do dziś
1874 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2005-07-21 do dziś
1945 25 WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH2005-07-21 do dziś
2045 31 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2005-07-21 do dziś
2145 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2005-07-21 do dziś
2245 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2005-07-21 do dziś
2345 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2005-07-21 do dziś
2445 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2005-07-21 do dziś
2545 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2005-07-21 do dziś
2641 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-03-12 do dziś
2768 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-03-12 do dziś
2868 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-03-12 do dziś
2968 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2012-03-12 do dziś
3073 2 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-03-12 do dziś
3171 2 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-03-12 do dziś
3273 1 REKLAMA2012-03-12 do dziś
3382 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2012-03-12 do dziś
3470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-03-12 do dziś
3543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2014-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.08.2013 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-09-04 do dziś
2data złożenia 19.08.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-04 do dziś
3data złożenia 29.05.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-05-29 do dziś
4data złożenia 29.05.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-05-29 do dziś
5data złożenia 29.05.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-29 do dziś
6data złożenia 29.05.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-09-04 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-04 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-05-29 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-05-29 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-29 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-09-04 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-04 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-05-29 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-05-29 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-29 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów