„BUDOTECHNIKA” KARINE DZIEDZIC,JACEK MAJEWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000237986
Numer REGON: 060044060
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-07-14
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2021-06-28
Sygnatura akt[RDF/304372/21/101]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2005-07-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDOTECHNIKA” KARINE DZIEDZIC,JACEK MAJEWSKI SPÓŁKA JAWNA2018-08-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-07-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat KRAŚNICKI gmina KRAŚNIK miejscowość KRAŚNIK2005-07-14 do dziś
2. Adresulica LUBELSKA nr domu 115 kod pocztowy 23-200 poczta KRAŚNIK 2005-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 28 CZERWCA 2005 R.2005-07-14 do dziś
2DATA ZMIANY UMOWY: 28.11.2009 R. ZMIANA § 6 UMOWY SPÓŁKI2010-01-07 do dziś
327.04.2018R. - ZMIENIONO:§2; §19 LI.D OZNACZONO JAKO USTĘP 1A §19 I NADANO NOWE BRZMIENIE ORAZ W §19 DODANO UST.3.2018-08-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-07-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIEDZIC2005-07-14 do dziś
2. ImionaKARINE2005-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-07-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-07-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2005-07-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2005-07-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-07-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJEWSKI2018-08-29 do dziś
2. ImionaJACEK2018-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-08-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-08-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-08-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-08-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2005-07-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE ZOBOWIĄZAŃ MAJATKOWYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA SUMĘ 15.000 ZŁOTYCH (SŁOWNIE: PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW.2005-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJEWSKI2018-08-29 do dziś
2. ImionaJACEK2018-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIEDZIC2005-07-14 do dziś
2. ImionaKARINE2005-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2010-01-07 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-01-07 do dziś
342 1 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2010-01-07 do dziś
442 11 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2010-01-07 do dziś
542 12 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2010-01-07 do dziś
642 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2010-01-07 do dziś
742 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2010-01-07 do dziś
842 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-01-07 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-01-07 do dziś
1071 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2018-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-29 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-28 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów