ASSET SPÓŁKA JAWNA WRÓBEL I ŚMIGOWSKA

Stan na dzień 2021-01-20 godz. 15:33:50
Numer KRS: 0000237980
Numer REGON: 140193513
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-07-15
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2020-06-30
Sygnatura akt[RDF/213474/20/570]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2005-07-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140193513 NIP 95219736262010-07-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASSET SPÓŁKA JAWNA WRÓBEL I ŚMIGOWSKA2018-11-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-07-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2005-11-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica TERESPOLSKA nr domu 4 nr lokalu 309 kod pocztowy 03-813 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA ZAWARTA DN. 14.06.2005 R. ANEKS DO UMOWY Z DNIA 7.07.2005 R. ZMIENIAJĄCY PARAGRAF 6 PKT 1 UMOWY2005-07-15 do dziś
2UCHWAŁA Z DNIA 3.10.2005 R. -ZMIANA NASTĘPUJĄCYCH PARAGRAFÓW UMOWY SPÓŁKI:2005-11-10 do dziś
3W § 6 PO PKT 7 DODAJE SIĘ PKT 8 2. ZMIANA § 7 3. ZMIANA § 10 4. ZMIANA § 11 5. DODANO § 11A2005-11-10 do dziś
4UCHWAŁA Z DN. 28.11.2005 R. -ZMIANA § 7, § 9 ORAZ § 11 UMOWY SPÓŁKI UCHWAŁA Z DN. 01.12.2005 R. -ZMIANA § 7 I § 11 UMOWY SPÓŁKI2005-12-12 do dziś
5ZMIANA § § 7, 11 Z DN. 22.12.2006 ROKU;2007-01-10 do dziś
6UCHWAŁA Z DNIA 31.12.2008 R. -ZMIANA § 6; § 7; § 9; § 11 UMOWY SPÓŁKI, TEKST JEDNOLITY UMOWY2009-02-02 do dziś
721.06.2018 R., ZMIANA § 2, § 7, § 9, § 10, § 112018-11-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-07-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚMIGOWSKA2009-02-02 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ANETA2007-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-01-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-02-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-02-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-02-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-01-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBEL2018-11-08 do dziś
2. ImionaHENRYK2018-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-11-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-11-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2005-07-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE, PRZY CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 500.000,- (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW.2018-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBEL2018-11-08 do dziś
2. ImionaHENRYK2018-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚMIGOWSKA2009-02-02 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ANETA2007-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI BIEGŁYCH REWIDENTÓW I DORADCY PODATKOWEGO2005-07-15 do dziś
274 11 Z DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2005-07-15 do dziś
374 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2005-07-15 do dziś
472 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2005-07-15 do dziś
580 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2005-07-15 do dziś
674 85 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2005-07-15 do dziś
774 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-07-15 do dziś
874 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI ADWOKATÓW, RADCÓW PRAWNYCH, NOTARIUSZY, KOMORNIKÓW, RZECZOZNAWCÓW, RZECZNIKÓW PATENTOWYCH, SĘDZIÓW POLUBOWNYCH2005-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192005-07-15 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów