FREETIME PUBLISHING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000237949
Numer REGON: 140165824
Numer NIP: 5252336328
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-07-15
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2021-02-16
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/70902/20/762]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-07-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFREETIME PUBLISHING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-07-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-07-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2005-07-15 do dziś
2. Adresulica PLAC DEFILAD nr domu 1 kod pocztowy 00-901 poczta WARSZAWA 2005-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki13 CZERWCA 2005 R.; NOTARIUSZ JACEK NALEWAJEK PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. GRZYBOWSKIEJ 2 LOK.33; REP. A 5167/20052005-07-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-07-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-07-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaORGANIKA TRADE SPÓŁKA AKCYJNA2005-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1903970562005-07-15 do dziś
4. Numer KRS0000101589 2005-07-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 52 (PIĘĆDZIESIĄT DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26000 (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2005-07-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-07-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLBRYCH2005-07-15 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MACIEJ2005-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-07-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 24 (DWADZIEŚCIA CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12000 (DWANAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH2005-07-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-07-15 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBARCZYK2005-07-15 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ZDZISŁAW2005-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-07-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 24 (DWADZIEŚCIA CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12000 (DWANAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH2005-07-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-07-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-07-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE2005-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLBRYCH2005-07-15 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MACIEJ2005-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-07-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2005-07-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2005-07-15 do dziś
251 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-07-15 do dziś
351 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2005-07-15 do dziś
452 47 A SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK2005-07-15 do dziś
552 47 B SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2005-07-15 do dziś
660 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2005-07-15 do dziś
772 22 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA2005-07-15 do dziś
872 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2005-07-15 do dziś
972 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2005-07-15 do dziś
1072 60 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA2005-07-15 do dziś
1174 40 Z REKLAMA2005-07-15 do dziś
1222 12 Z WYDAWANIE GAZET2005-07-15 do dziś
1374 81 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2005-07-15 do dziś
1474 85 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2005-07-15 do dziś
1574 87 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2005-07-15 do dziś
1622 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH2005-07-15 do dziś
1722 15 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZOSTAŁA2005-07-15 do dziś
1822 21 Z DRUKOWANIE GAZET2005-07-15 do dziś
1922 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-07-15 do dziś
2022 23 Z INTROLIGATORSTWO2005-07-15 do dziś
2122 24 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM DRUKU2005-07-15 do dziś
2222 25 Z DZIAŁALNOŚĆ GRAFICZNA POMOCNICZA2005-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów