„BUSINESS CONSULTING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000237768
Numer REGON: 634641797
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-08-03
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2011-05-11
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/10133/11/278]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-08-03 do dziś
2. Numer REGON\NIP6346417972005-08-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUSINESS CONSULTING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2011-05-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-08-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2005-08-03 do dziś
2. Adresulica PADEREWSKIEGO nr domu 7 kod pocztowy 61-770 poczta POZNAŃ 2005-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.12.2004 R., WIOLETTA MAJCHRZAK NOTARIUSZ, 61-832 POZNAŃ, UL. SZKOLNA 5/16, REP. A NR 16522/2004.2005-08-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-08-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-08-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASIŃSKA2005-08-03 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2005-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-08-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 44.000,00 ZŁOTYCH2005-08-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-08-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGADZIŃSKA2005-08-03 do dziś
2. ImionaAGATA HELENA2005-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-08-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,00 ZŁOTYCH2005-08-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-08-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport126000,00 PLN2005-08-03 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2005-08-03 do dziś
255 30 B PLACÓWKI GASTRONOMICZNE POZOSTAŁE2005-08-03 do dziś
355 40 Z BARY2005-08-03 do dziś
455 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2005-08-03 do dziś
563 30 A DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2005-08-03 do dziś
663 30 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2005-08-03 do dziś
763 30 C DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2005-08-03 do dziś
863 30 D DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA POZOSTAŁA2005-08-03 do dziś
965 22 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2005-08-03 do dziś
1065 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2005-08-03 do dziś
1167 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-08-03 do dziś
1222 12 Z WYDAWANIE GAZET2005-08-03 do dziś
1372 21 Z DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2005-08-03 do dziś
1472 22 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA2005-08-03 do dziś
1572 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2005-08-03 do dziś
1672 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2005-08-03 do dziś
1772 60 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA2005-08-03 do dziś
1874 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2005-08-03 do dziś
1974 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2005-08-03 do dziś
2074 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2005-08-03 do dziś
2174 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2005-08-03 do dziś
2274 40 Z REKLAMA2005-08-03 do dziś
2322 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH2005-08-03 do dziś
2474 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2005-08-03 do dziś
2574 85 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2005-08-03 do dziś
2674 86 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2005-08-03 do dziś
2774 87 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2005-08-03 do dziś
2874 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-08-03 do dziś
2980 42 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2005-08-03 do dziś
3080 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2005-08-03 do dziś
3192 32 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2005-08-03 do dziś
3292 34 Z DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-08-03 do dziś
3322 15 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZOSTAŁA2005-08-03 do dziś
3422 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-08-03 do dziś
3522 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2005-08-03 do dziś
3652 63 A SPRZEDAŻ DETALICZNA BEZPOŚREDNIA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2005-08-03 do dziś
3752 63 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-08-03 do dziś
3855 30 A RESTAURACJE2005-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.12.2010 okres 16.12.2004 R. -31.12.2005 R.2010-12-27 do dziś
2data złożenia 16.12.2010 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2010-12-27 do dziś
3data złożenia 16.12.2010 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2010-12-27 do dziś
4data złożenia 16.12.2010 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-12-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego116.12.2004 R. -31.12.2005 R.2010-12-27 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2010-12-27 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2010-12-27 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-12-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu116.12.2004 R. -31.12.2005 R.2010-12-27 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2010-12-27 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2010-12-27 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-12-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 04.01.2011 R. O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI Z DNIEM 31.03.2011 R., STWIERDZONA PROTOKOŁEM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA JACKA KACZOROWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 95/2011.2011-05-11 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówSAMODZIELNIE PRZEZ LIKWIDATORA.2011-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoJASIŃSKA2011-05-11 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2011-05-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 04.01.2011 R. O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI Z DNIEM 31.03.2011 R., STWIERDZONA PROTOKOŁEM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA JACKA KACZOROWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 95/2011.2011-05-11 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2011-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów