SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA PRZY LUBMORZE W TRZCIANCE

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000237529
Numer REGON: 001009138
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-08-18
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2022-10-04
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/16983/22/121]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2005-08-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001009138 NIP 76300131662007-05-11 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA PRZY LUBMORZE W TRZCIANCE2005-08-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W PILE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY -SEKCJA REJESTROWA nr w rejestrze 2372005-08-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-08-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-08-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI gmina TRZCIANKA miejscowość TRZCIANKA2005-08-18 do dziś
2. Adresmiejscowość TRZCIANKA ulica OS.SŁOWACKIEGO nr domu 35 nr lokalu 1 kod pocztowy 64-980 poczta TRZCIANKA kraj POLSKA 2012-02-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu120.06.1995 R. UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 09.07.2003 R. -ZMIENIONO: §1, §3 UST. 3, §§ 4-9, §§ 12-83; -DODANO §§: 84-93.2005-08-18 do dziś
226.06.2006 R. -UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA ZMIENIONO: § 8, § 9 UST. 2, § 14 UST. 1, § 15 UST. 1, § 16, § 18 UST. 2, § 19, § 22 UST. 1, § 23, § 32 UST. 1 I 2, § 32 UST. 6 NA UST. 3, UST. 7 NA UST. 4, § 33 UST. 1 I 3, § 35 UST. 1, § 36 UST. 1, § 46 UST. 2, § 47, § 48, § 59 UST. 4, § 66 UST. 6, § 73 UST. 3, § 78 UST. 4, § 89 UST. 1; -SKREŚLONO: § 32 UST. 3, 4, 5.2007-05-11 do dziś
3UCHWAŁĄ NR 6 Z DNIA 17.06.2008 R. UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU.2009-01-08 do dziś
4UCHWAŁA NR 9 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ PRZY LUBMORZE W TRZCIANCE Z DNIA 20.06.2011 R. W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA STATUTU ZMIENIONO § 5 PKT 22011-12-30 do dziś
525.06.2014 R.- UCHWAŁA NR 10 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW - UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU2014-10-31 do dziś
6ZMIANA STATUTU SPÓŁDZIELNI W DNIU 26.06.2018 ROKU (USTALONO NOWY TEKST STATUTU SPÓŁDZIELNI).2018-09-20 do dziś
716.07.2021R. ZMIENIONO §8 UST. 2 PKT. 1) I PKT. 2); ZMIENIONO §9 UST. 1; W §28 DODANO UST. 5 I UST. 6 ; W §30 DODANO UST. 2(1), ZMIENIONO §46 UST. 1 I DODANO UST. 3; ZMIENIONO §49 UST. 2 PKT. 2); ZMIENIONO §50 UST. 1; ZMIENIONO §57; W §80 DODANO UST. 62022-10-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2005-08-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-08-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI W ZAKRESIE NABYWANIA PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SKŁADJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2014-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSĘKOWSKA2021-03-05 do dziś
2. ImionaIWONA HELENA2021-03-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-03-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-03-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-05 do dziś
21. NazwiskoJAROSZEWICZ2013-11-04 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR BRONISŁAW2013-11-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-11-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-03-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-11-04 do dziś
31. NazwiskoHELAK2013-11-04 do dziś
2. ImionaMARCEL2013-11-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-11-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-11-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-11-04 do dziś
41. NazwiskoKLESSA2005-08-18 do dziś
2. ImionaEDWIN JAN2005-08-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-08-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES2005-08-18 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-08-18 do dziś
51. NazwiskoSKRZYPCZAK2005-08-18 do dziś
2. ImionaZYGMUNT2005-08-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-08-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-08-18 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-08-18 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-08-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJNIUSZ2022-10-04 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2022-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWICKI2022-10-04 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2022-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKINA2019-10-09 do dziś
2. ImionaLESZEK PRZEMYSŁAW2019-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-09 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANKIEWICZ2019-10-09 do dziś
2. ImionaELŻBIETA STANISŁAWA2019-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-09 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASPERCZAK2022-10-04 do dziś
2. ImionaHENRYK2022-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-12-30 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI I WYKONYWANIE ZLECEŃ2011-12-30 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-12-30 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-12-30 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-12-30 do dziś
638 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2011-12-30 do dziś
781 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2011-12-30 do dziś
881 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2011-12-30 do dziś
968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-09-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy193 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2018-09-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.04.2007 okres 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2007-05-11 do dziś
2data złożenia 25.04.2007 okres 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2007-05-11 do dziś
3data złożenia 25.04.2007 okres 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2007-05-11 do dziś
4data złożenia 25.04.2007 okres 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2007-05-11 do dziś
5data złożenia 25.04.2007 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-05-11 do dziś
6data złożenia 17.09.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-24 do dziś
7data złożenia 22.12.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-01-08 do dziś
8data złożenia 21.08.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-04 do dziś
9data złożenia 03.12.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-10 do dziś
10data złożenia 30.11.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-12-30 do dziś
11data złożenia 19.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-06 do dziś
12data złożenia 30.09.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-10-30 do dziś
13data złożenia 24.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-31 do dziś
14data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
15data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
16data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
17data złożenia 29.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-29 do dziś
18data złożenia 19.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-19 do dziś
19data złożenia 15.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
20data złożenia 19.07.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-19 do dziś
21data złożenia 19.07.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2001 R. -31.12.2001 R.2007-05-11 do dziś
201.01.2002 R. -31.12.2002 R.2007-05-11 do dziś
301.01.2003 R. -31.12.2003 R.2007-05-11 do dziś
401.01.2004 R. -31.12.2004 R.2007-05-11 do dziś
501.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-05-11 do dziś
601.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-24 do dziś
701.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-01-08 do dziś
801.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-04 do dziś
901.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-10 do dziś
1001.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-12-30 do dziś
1101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-06 do dziś
1201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-10-30 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-31 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-29 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-19 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-19 do dziś
21OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2001 R. -31.12.2001 R.2007-05-11 do dziś
201.01.2002 R. -31.12.2002 R.2007-05-11 do dziś
301.01.2003 R. -31.12.2003 R.2007-05-11 do dziś
401.01.2004 R. -31.12.2004 R.2007-05-11 do dziś
501.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-05-11 do dziś
601.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-24 do dziś
701.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-01-08 do dziś
801.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-04 do dziś
901.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-10 do dziś
1001.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-12-30 do dziś
1101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-06 do dziś
1201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-10-30 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-31 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-29 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-19 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-19 do dziś
21OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-19 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów