„EXAECOM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000237453
Numer REGON: 140998932
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-07-07
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2018-10-17
Sygnatura akt[RDF/874175/18/271]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-07-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EXAECOM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-07-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-07-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-03-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. IMPROWIZACJI nr domu 5 nr lokalu 35 kod pocztowy 01-992 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-10-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.05.2005 R., NOTARIUSZ JERZY HORBAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. ZIMNA 2 LOK. 23, REP. A NR 3257/20052005-07-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-07-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-07-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNEUMANN2012-11-30 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2012-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały69 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 69.000,00 ZŁOTYCH2012-11-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-11-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego70000,00 PLN2005-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport169000,00 PLN2005-07-07 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-07-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2005-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNEUMANN2005-07-07 do dziś
2. ImionaTOMASZ JAN2005-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-07-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-07-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 14 Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2005-07-07 do dziś
252 63 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-07-07 do dziś
374 40 Z REKLAMA2005-07-07 do dziś
474 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-07-07 do dziś
592 31 G ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-07-07 do dziś
651 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2005-07-07 do dziś
701 11 A UPRAWA ZBÓŻ2005-07-07 do dziś
801 11 C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2005-07-07 do dziś
901 12 A UPRAWA WARZYW2005-07-07 do dziś
1001 12 B UPRAWA GRZYBÓW, KWIATÓW I OZDOBNYCH ROŚLIN OGRODNICZYCH; SZKÓŁKARSTWO ROŚLIN SADOWNICZYCH I OZDOBNYCH2005-07-07 do dziś
1101 22 Z CHÓW I HODOWLA OWIEC, KÓZ, KONI, OSŁÓW, MUŁÓW I OSŁOMUŁÓW2005-07-07 do dziś
1222 31 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2005-07-07 do dziś
1301 25 Z CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT POZOSTAŁYCH2005-07-07 do dziś
1401 41 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI2005-07-07 do dziś
1501 41 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2005-07-07 do dziś
1601 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ2005-07-07 do dziś
1702 01 A GOSPODARKA LEŚNA2005-07-07 do dziś
1822 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2005-07-07 do dziś
1922 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH2005-07-07 do dziś
2055 21 Z SCHRONISKA TURYSTYCZNE2005-07-07 do dziś
2155 23 Z MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2005-07-07 do dziś
2255 30 A RESTAURACJE2005-07-07 do dziś
2331 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ2005-07-07 do dziś
2455 40 Z BARY2005-07-07 do dziś
2555 51 Z STOŁÓWKI2005-07-07 do dziś
2663 30 A DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2005-07-07 do dziś
2770 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-07-07 do dziś
2870 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-07-07 do dziś
2970 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-07-07 do dziś
3071 40 Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2005-07-07 do dziś
3173 20 H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE PSYCHOLOGII, SOCJOLOGII I PEDAGOGIKI2005-07-07 do dziś
3285 11 Z SZPITALNICTWO2005-07-07 do dziś
3385 14 D DZIAŁALNOŚĆ PSYCHOLOGICZNA I PSYCHOTERAPEUTYCZNA2005-07-07 do dziś
3431 62 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-07-07 do dziś
3585 14 E DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2005-07-07 do dziś
3685 32 B PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE2005-07-07 do dziś
3792 72 Z DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-07-07 do dziś
3892 62 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM, POZOSTAŁA2005-07-07 do dziś
3932 30 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU RADIOWO-TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM2005-07-07 do dziś
4032 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI NADAJNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH2005-07-07 do dziś
4145 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2005-07-07 do dziś
4245 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2005-07-07 do dziś
4352 63 A SPRZEDAŻ DETALICZNA BEZPOŚREDNIA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2005-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-10-14 do dziś
2data złożenia 13.08.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-31 do dziś
3data złożenia 29.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-05 do dziś
4data złożenia 29.03.2011 okres 01.01.2009 -31.12.20092011-04-05 do dziś
5data złożenia 19.10.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-31 do dziś
6data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-28 do dziś
7data złożenia 17.10.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-10-17 do dziś
8data złożenia 17.10.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 -31.12.20072008-10-14 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-08-31 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-04-05 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092011-04-05 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-10-31 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-08-28 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-10-17 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 -31.12.20072008-10-14 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-08-31 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-04-05 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092011-04-05 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-10-31 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-08-28 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-10-17 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów