SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LEŚNA POLANA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000237401
Numer REGON: 001281900
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-07-01
Ostatni wpis Nr wpisu52Data dokonania wpisu2022-09-09
Sygnatura akt[RDF/419487/22/884]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2005-07-01 do dziś
2. Numer REGON\NIP0012819002005-07-01 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LEŚNA POLANA”2005-07-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWYWE WŁOCŁAWKU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze RSA 3522005-07-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-07-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. WŁOCŁAWEK gmina M. WŁOCŁAWEK miejscowość WŁOCŁAWEK2005-07-01 do dziś
2. Adresulica REJA nr domu 11 kod pocztowy 87-800 poczta WŁOCŁAWEK 2005-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu118.12.1987 R. 28.06.2003 R. -UCHYLONO §§ OD 2 DO 111 DOTYCHCZASOWEGO STATUTU I UCHWALONO §§ OD 2 DO 153. 26.06.2004 R. -ZMIENIONO: § 12 UST. 9; § 43, § 67 UST. 4; § 72 UST. 1; § 106; § 136 UST. 1; -WYKREŚLONO: § 39 UST. 2; § 42 25.06.2005 R. -ZMIENIONO: § 3; § 4; § 6 PKT 4, 7, DODATNO PKT 8; § 8; § 10 PKT 9 DODANO PKT 15, § 11 PKT 4, § 12 UST. 3, UST. 4, 5 I 6, DODANO UST. 14; § 13 UST. 1; § 14 UST. 1, UST. 2 PKT C PKT E; § 18 UST. 1, UST. 2; § 20 UST. 2; § 21; § 44; § 68, § 70 UST. 2; § 76 UST. 1 PKT 1; § 77 UST. 4; § 81 UST. 1; § 83 DODANO UST. 4, DODANO UST. 5; § 103 UST. 1; § 105; § 112 PKT A, PKT B, PKT C; § 113; § 115 UST. 4; § 132 UST. 5; § 138 UST. 5; § 143 UST. 4; § 146 UST. 3; § 149 UST. 3 PKT 5 D; § 151, § 152 -UCHYLONO: § 6 PKT 1 A, PKT 5, PKT 6; § 14 UST. 2 PKT A; § 24; § 25; § 26; § 27; § 27; § 28 PKT 1 PKT 3, PKT 8; § 29; § 30; § 31; § 32; § 33; § 34; § 35; § 36; § 37; § 39 UST. 4; § 61 UST. 3; § 63; § 64; § 65; § 67 UST. 7 PKT 2; § 82 UST. 1 PKT 2; § 83 UST. 2; § 85; § 86; § 87; § 88; § 89; § 91 UST. 1, UST. 2; § 92 UST. 2, UST. 3; § 96; § 97; § 98; § 99; § 109; § 110; § 111; § 138 UST. 6; § 149 UST. 3 PKT 5 B2005-07-01 do dziś
209 STYCZEŃ 2007: ZMIANA: PAR. 10 PKT 3, PAR. 12 PKT 5 I PKT 6, PAR. 47, PAR. 48, PAR. 51, PAR. 61 PKT 2, PAR. 69, PAR. 75, PAR. 83, PAR. 113, PAR. 115 PKT 2, PAR. 116 PKT 3, PAR. 120, PAR. 121 PKT 1, 2, PAR. 132 PKT 1 I 4, PART. 133 PKT 1, PAR. 138 PKT 5, PAR. 145 PKT 2, APR. 150, PAR. 126 PKT 3. DODANE: PAR. 10 PKT 16, 17, 18, PAR. 11 PKT 12, PAR. 13 PKT 7, 8, PAR. 80 PKT 4, PAR. 117 PKT 23, PAR. 121 PKT 3- 9, PAR. 125 PKT 3. USUNIĘTE: TYTUŁ ZAWARTY MIĘDZY PAR. 20 A 24, TYTUŁ ZAWARTY POMIĘDZY PAR. 25 A PAR. 26, TYTUŁ ZAWARTY POMIĘDZY PAR. 28 A PAR. 29, PAR. 62, TYTUŁ ZNAJDUJĄCY SIĘ PO PAR. 95, TYTUŁ PO PAR. 108, TYTUŁ PRZED PAR. 100, ZMIENIA SIĘ NR DZIAŁU Z III NA DZIAŁ II, PRZED PAR. 112 TYTUŁ DZIAŁU III OTRZYMUJE TYTUŁ DZIAŁU II.2007-03-30 do dziś
321 LISTOPAD 2007 R.: ZMIANA PAR. 6 PKT 6 I 7, PAR. 10 UST. 3, PAR. 10 UST. 4, PAR. 10 UST. 5, PAR. 10 UST. 6, PAR. 10 UST. 9, PAR. 12 UST. 5, PAR. 12 UST. 5 (ZDANIE TRZECIE), PAR. 12 UST. 10, PAR. 12 UST. 11, PAR. 13 UST. 1, PAR. 24, PAR. 25 UST. 8, PAR. 26 UST. 1, PAR. 33, PAR. 34 UST. 1, PAR. 38 UST. 2, PAR. 44 UST. 1; ZMIENIONO: § 46 UST. 2, 5, § 49 UST. 1, 2, 3, 4, § 51 UST. 1, 3, § 65 UST. 1 PKT 1 I UST 6, 7, 8, 9, 10, 11 PKT 1, 2, 3, § 73 UST. 1, 2, 3, § 83, § 84, § 84 UST. 2, 3, § 85, § 85 UST. 2, 4, § 87, § 87 UST. 14, § 88 UST. 1, 2, 3, 4, 5, 6, § 89, § 90, § 91 UST. 1, 6, 8, 9, § 92 UST. 1, 2, 3, § 93 UST. 1, § 94, § 94 UST. 2, 5, § 95 UST. 1, 2, § 96 UST. 2 PKT 1, § 97 UST. 1 PKT 7, § 97 UST. 1 PO PKT 16 I PKT 20, § 98, § 100 UST. 2, § 101 UST. 2, § 102 UST. 4, § 104 UST. 2 PKT 5, 6, 7, § 104 UST. 3, § 108 UST. 3, 4, § 112 UST. 3, § 113 UST. 2, § 115 UST. 4, § 119 UST. 3 PKT 1 I 2, § 120, § 120 UST. 3 I 4, § 120 UST. 6, § 122; DODANE: § 4 PO UST. 2, § 6 UST. 1, § 6 PKT 2 W P.PKT A, § 8, § 10 PO UST. 17, § 11 PKT 10, § 15 UST. 1 PKT 2, § 25 UST. 1, § 26 UST. 2, 3, § 38 UST. 3, § 46 UST. 4, § 57, § 61 UST. 5, § 82, § 84 UST. 4, § 87 UST. 24, § 88 UST. 3 PKT 2, § 88 UST. 7, 8, 9, § 105; USUNIĘTO: § 6, § 6 PKT 3, 4, 5, TYTUŁ ZAWARTY PRZED § 14, § 14 UST. 1, § 18, § 21, § 25 UST. 1 -7, § 32 PKT 1, § 37, § 46 UST. 3, § 49 UST. 1, 7, PO § 72 W ZAWARTYM TYTULE DZIAŁU I, § 74, § 75, PO § 81 W TYTULE ZAWARTEGO DZIAŁU II, § 84 UST. 1 PKT 1, 4, § 85 UST. 1, § 85 UST. 2, 4, § 86, § 88 UST. 3 PKT 3 I 4, § 97 UST. 1 PKT 12 I 17, § 102 UST. 5, TYTUŁ DZIAŁU IV ZAWARTY PO § 108, § 109, § 110, § 111; DOTYCHCZASOWE PARAGRAFY 19-20 OTRZYMUJĄ NUMERY 18 -19; 22 -36 OTRZYMUJĄ NUMERY 20 -34; 38 -85 OTRZYMUJĄ NUMERY 35 -82; 87 -108 OTRZYMUJĄ NUMERY 83 -104; 112 -123 OTRZYMUJĄ NUMERY 105 -116; 13 MARZEC 2008: ZMIANA § 4 STATUTU2008-04-17 do dziś
407.05.2009 R.; ZMIANA-§ 90 UST. 2, § 92 UST. 3.2010-05-11 do dziś
516.06.2018R.; UCHYLENIE DOTYCHCZASOWYCH POSTANOWIEŃ STATUTU ZAWARTYCH W PARAGRAFACH OZNACZONYCH NUMERAMI OD 1 DO 116 I ZASTĄPIENIE POSTANOWIENIAMI STATUTU ZAWARTYMI W PARGRAFACH OZNACZONYCH NUMERAMI OD 1 DO 148 W NOWYM BRZMIENIU.2018-09-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2005-07-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-07-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁDAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA DO TEGO PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2005-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKROSNOWSKA2016-05-31 do dziś
2. ImionaADRIANA MAGDALENA2016-05-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-05-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-05-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-05-31 do dziś
21. NazwiskoKARPIŃSKA2014-02-06 do dziś
2. ImionaIWONA EWA2014-02-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-02-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-09-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-02-06 do dziś
31. NazwiskoKULCZYŃSKI2005-12-30 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW WOJCIECH2005-12-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-12-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES2005-12-30 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-12-30 do dziś
41. NazwiskoSANTYSIAK2005-07-01 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2005-07-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-07-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK2005-07-01 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-07-01 do dziś
51. NazwiskoRYSZKIEWICZ2005-07-01 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2005-07-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-07-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK2005-07-01 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEŚNIEWSKA2019-07-12 do dziś
2. ImionaJANINA KAZIMIERA2019-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCZEWSKI2019-07-12 do dziś
2. ImionaRYSZARD2019-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIŃSKI2016-09-14 do dziś
2. ImionaMAREK2016-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-14 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPACZKOWSKA2016-09-14 do dziś
2. ImionaBEATA2016-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-14 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZAKOWSKI2018-09-10 do dziś
2. ImionaCEZARY WŁODZIMIERZ2018-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-10 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIECZEK2018-09-10 do dziś
2. ImionaDOROTA2018-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH, ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-04-17 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-04-17 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2008-04-17 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.06.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-21 do dziś
2data złożenia 11.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-05 do dziś
3data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-09-08 do dziś
4data złożenia 18.05.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-06-05 do dziś
5data złożenia 24.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-22 do dziś
6data złożenia 12.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-03 do dziś
7data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-16 do dziś
8data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-21 do dziś
9data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-25 do dziś
10data złożenia 11.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
11data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
12data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
13data złożenia 22.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
14data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
15data złożenia 04.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-04 do dziś
16data złożenia 23.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
17data złożenia 09.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-21 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-05 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-09-08 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-06-05 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-22 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-03 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-16 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-21 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-04 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-21 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-05 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-09-08 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-06-05 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-22 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-03 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-16 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-21 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-25 do dziś
10OD 31.12.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-04 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-09 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów