„ASTRA-FILM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000237322
Numer REGON: 010214377
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-07-05
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2020-08-21
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/41682/20/77]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-07-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 010214377 NIP 52516417912009-11-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTRA-FILM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-07-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY KRAJOWY REJESTR SĄDOWY nr w rejestrze 223442005-07-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-07-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2005-07-05 do dziś
2. Adresulica DZIKA nr domu 19/23 nr lokalu 13 kod pocztowy 00-172 poczta WARSZAWA 2005-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.06.1989 R., PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W WARSZAWIE ZA REP. AV 10797/80 11.05.2005 ELŻBIETA KOZIOROWSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REPERTORIUM A -1668/20052005-07-05 do dziś
206.09.2019 R., REP. A NR 9663/2019, NOTARIUSZ KRZYSZTOF ŁASKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §11.2 ORAZ §7 UMOWY SPÓŁKI2019-10-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-07-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-07-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMARADZKI2005-07-05 do dziś
2. ImionaJERZY2005-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-07-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁOTYCH2005-07-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2005-07-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-07-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2005-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMARADZKI2005-07-05 do dziś
2. ImionaJERZY2005-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-07-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2005-07-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy159 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2020-08-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy159 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2020-08-21 do dziś
259 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2020-08-21 do dziś
359 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2020-08-21 do dziś
460 10 Z NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH2020-08-21 do dziś
590 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2020-08-21 do dziś
690 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2020-08-21 do dziś
790 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2020-08-21 do dziś
877 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2020-08-21 do dziś
973 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.10.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-10-25 do dziś
2data złożenia 01.10.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-10-11 do dziś
3data złożenia 08.10.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-10-29 do dziś
4data złożenia 23.10.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-11-30 do dziś
5data złożenia 30.09.2010 okres ZA ROK 20092010-11-09 do dziś
6data złożenia 29.09.2011 okres 20102011-11-18 do dziś
7data złożenia 25.10.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-11-28 do dziś
8data złożenia 15.07.2013 okres 20122013-11-07 do dziś
9data złożenia 16.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
10data złożenia 08.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
11data złożenia 05.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-05 do dziś
12data złożenia 20.08.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-10 do dziś
13data złożenia 07.07.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-07 do dziś
14data złożenia 07.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta12009 ROK2010-11-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-10-25 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-10-11 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-10-29 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-11-30 do dziś
52009 ROK2010-11-09 do dziś
62011 ROK2012-11-28 do dziś
720122013-11-07 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-10 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-05 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-07 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 -31.12.20062007-10-11 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-10-29 do dziś
301.01.2008-31.12.20082009-11-30 do dziś
42009 ROK2010-11-09 do dziś
52011 ROK2012-11-28 do dziś
620122013-11-07 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-10 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-05 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-07 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów