FIRMA „GÓRAL PAK” KRZYSZTOF JAWOREK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000237264
Numer REGON: 180047134
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-06-29
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2023-02-07
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/16403/22/48]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2005-06-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA „GÓRAL PAK” KRZYSZTOF JAWOREK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2007-04-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-06-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI gmina IWIERZYCE miejscowość SIELEC2013-07-29 do dziś
2. Adresmiejscowość SIELEC nr domu 80A kod pocztowy 39-120 poczta SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI kraj POLSKA 2013-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA Z DNIA 15.06.2005 R.2005-06-29 do dziś
214.02.2007 R.ZMIANA § 14 I § 16 UMOWY SPÓŁKI2007-02-26 do dziś
302.04.2007 ROK. ZMIANA PAR. 2, PAR. 6, PAR. 8, PAR. 10 UST 2 I 3.2007-04-10 do dziś
428.12.2009 R. -ZMIANA PAR. 72010-01-11 do dziś
501.07. 2013 R. - ZMIANA §3, §72013-07-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-06-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁYSZCZAK2005-06-29 do dziś
2. ImionaARTUR MACIEJ2005-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-06-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-06-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2005-06-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2005-06-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-06-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWOREK2005-06-29 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2005-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-06-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-06-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2005-06-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2005-06-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-06-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2005-06-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZED ORGANAMI WŁADZY I ADMINISTRACJI W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZEDMIOTEM DZIAŁANIA SPÓŁKI. 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH, A W TYM DO ZAWIERANIA UMÓW, PODPISYWANIA PRZELEWÓW I INNYCH DOKUMENTÓW FINANSOWYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE Z ZASTRZEŻENIEM WYNIKAJĄCYM Z PKT 3 3. W SPRAWACH: A) NABYCIA, ZBYCIA LUB OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI B) NABYCIA, ZBYCIA LUB OBCIĄŻENIA PRZEDSIĘBIORSTWA C) ZACIĄGASNIE KREDYTÓW I POŻYCZEK D) UDZIELANIA POŻYCZEK, PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI E) ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 200.000 ZŁ SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ WSZYSCY WSPÓLNICY DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE CHYBA, ŻE ZOSTAŁA PODJĘTA JEDNOMYŚLNA UCHWAŁA, W TAKIM PRZYPADKU SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.2007-04-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁYSZCZAK2005-06-29 do dziś
2. ImionaARTUR MACIEJ2005-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-06-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWOREK2005-06-29 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2005-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2010-01-11 do dziś
235 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2010-01-11 do dziś
336 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2010-01-11 do dziś
477 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2013-07-29 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-05-07 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-07 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów