„BUSINESS BROKERS SL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000237183
Numer REGON: 890499496
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-06-30
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2019-08-17
Sygnatura akt[RDF/173648/19/845]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-06-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP8904994962005-06-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUSINESS BROKERS SL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY W WAŁBRZYCHU nr w rejestrze 21212005-06-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-06-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat DZIERŻONIOWSKI gmina DZIERŻONIÓW miejscowość DZIERŻONIÓW2005-06-30 do dziś
2. Adresulica NOWA nr domu 1A nr lokalu 3 kod pocztowy 58-200 poczta DZIERŻONIÓW 2005-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.02.1997 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ LIDII BARYCKIEJ W DZIERŻONIOWIE PRZY UL. RYNEK 35, REP. A NR 1785/19972005-06-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-06-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-06-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUNIAK2005-06-30 do dziś
2. ImionaDOMINIKA ANNA2005-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-06-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000,00 ZŁ (CZTERY TYSIĘCE ZŁOTYCH)2005-06-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2005-06-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego4000,00 PLN2005-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-05-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU DWU- LUB TRZYOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-05-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKI2019-05-09 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2019-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-05-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOJ2019-05-09 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ STANISŁAW2019-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2019-05-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 87 B HANDEL WEWNĘTRZNY I ZAGRANICZNY WSZELKIMI DOBRAMI STANOWIĄCYMI TOWAR I ICH PRODUKCJA, ŚWIADCZENIE USŁUG MATERIALNYCH I NIEMATERIALNYCH, W TYM KONCESJONOWANYCH I WYMAGAJĄCYCH ZEZWOLENIA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU, A W SZCZEGÓLNOŚCI OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI NA TERENIE KRAJU I ZA GRANICĄ, DORADZTWO PODATKOWE, FINANSOWO -EKONOMICZNE I ORGANIZACYJNO -PRAWNE ORAZ ZARZĄDZENIA NA RZECZ FIRM I INSTYTUCJI ORAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH.2005-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.09.2008 okres 01.01.2005 -31.12.20052009-02-06 do dziś
2data złożenia 30.09.2008 okres 01.01.2006 -31.12.20062009-02-06 do dziś
3data złożenia 30.09.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072009-02-06 do dziś
4data złożenia 30.04.2010 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-05-11 do dziś
5data złożenia 17.08.2019 okres OD 30.06.2005 DO 31.12.20182019-08-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052009-02-06 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062009-02-06 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072009-02-06 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-05-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052009-02-06 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062009-02-06 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072009-02-06 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Informacje o likwidacji
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościROZWIĄZANIE2005-06-30 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiUCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 18.02.2005 R. O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO, AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.02.2005 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ LIDII BARYCKIEJ W DZIERŻONIOWIE PRZY UL. RYNEK 35, REP. A NR 1301/20052005-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów