„CUPROWENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000237091
Numer REGON: 390606341
Numer NIP: 6911977889
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-08-09
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2005-08-09
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/3363/5/660]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-08-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP3906063412005-08-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„CUPROWENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2005-08-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LEGNICY WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze 16242005-08-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-08-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-08-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. LEGNICA gmina M. LEGNICA miejscowość LEGNICA2005-08-09 do dziś
2. Adresulica ŚW. PIOTRA nr domu 12 kod pocztowy 59-220 poczta LEGNICA 2005-08-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.02.1998 R., NOTARIUSZ RENATA GŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY PRZY UL. MICKIEWICZA 12, REPERTORIUM A NR 964/98.2005-08-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-08-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-08-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRUNK & SCHERZER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ESSEN (SPÓŁKA PRAWA NIEMIECKIEGO)2005-08-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 1.450 (JEDEN TYSIĄC CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 145.000 (STO CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY)ZŁOTYCH2005-08-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-08-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 PLN2005-08-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2005-08-09 do dziś
274 DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZA POZOSTAŁA2005-08-09 do dziś
351 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI2005-08-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Dane kuratora
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁUPSKI KARTACZOWSKI2005-08-09 do dziś
2. ImionaJÓZEF MARIAN2005-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-08-09 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaSĄD REJONOWY W LEGNICY WYDZIAŁ III RODZINNY I NIELETNICH, SYGN. AKT III RNS 235/042005-08-09 do dziś
6. Data powołania kuratora07.10.20042005-08-09 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Informacje o likwidacji
1. Informacja o otwarciu likwidacji20.01.2000 R., NOTARIUSZ ELŻBIETA RĄCZKOWSKA-MARTYN, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY PRZY UL. KOŚCIUSZKI 11, REPERTORIUM A NR 297/2000 -UCHWAŁA O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI POPRZEZ JEJ LIKWIDACJĘ.2005-08-09 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO2005-08-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
1
1. Określenie okolicznościROZWIĄZANIE2005-08-09 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki20.01.2000 R., NOTARIUSZ ELŻBIETA RĄCZKOWSKA-MARTYN, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY PRZY UL. KOŚCIUSZKI 11, REPERTORIUM A NR 297/2000 UCHWAŁA O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI POPRZEZ JEJ LIKWIDACJĘ.2005-08-09 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów