ANTOLIN SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000236792
Numer REGON: 020075399
Numer NIP: 8982065139
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-06-23
Ostatni wpis Nr wpisu54Data dokonania wpisu2022-07-06
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/10506/22/926]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-06-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaANTOLIN SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-06-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat STRZELIŃSKI gmina STRZELIN miejscowość STRZELIN2008-10-08 do dziś
2. Adresmiejscowość STRZELIN ulica WROCŁAWSKA nr domu 82 kod pocztowy 57-100 poczta STRZELIN kraj POLSKA 2008-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1-23.05.2005 R. NOTARIUSZ BARTOSZ MASTERNAK, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZY ROBERTA BRONSZTEJNA I BARTOSZA MASTERNAKA SPÓŁKI CYWILNEJ WE WROCŁAWIU, RYNEK 7, REP. A NR 2897/2005.2005-06-23 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 10 KWIETNIA 2007 ROKU, REPERTORIUM A NR 2654/2007, PRZED NOTARIUSZEM BARTOSZEM MASTERNAKIEM Z KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZY ROBERTA BRONSZTEJNA I BARTOSZA MASTERNAKA SPÓŁKI CYWILNEJ WE WROCŁAWIU, RYNEK 7, ZMIANA § 2, § 6 UST. 1, § 6 UST. 4, § 8 UST. 10, § 9 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2007-07-05 do dziś
3REP. A 7117/2008, PRZED NOTARIUSZEM BARTOSZEM MASTERNAKIEM Z KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZY ROBERTA BRONSZTEJNA I BARTOSZA MASTERNAKA SPÓŁKI CYWILNEJ WE WROCŁAWIU, RYNEK 7, ZMIENIONO § 2 UST. 3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2008-10-08 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.01.2009, REP. A NUMER 982/2009; NOTARIUSZ BARTOSZ MASTERNAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZY ROBERTA BRONSZTEJNA I BARTOSZA MASTERNAKA SPÓŁKI CYWILNEJ WE WROCŁAWIU, RYNEK 7; ZMIENIONO § 3, § 6, § 9 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2009-04-09 do dziś
518.03.2016R., NOTARIUSZ MONIKA STASZOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ NUMER 3/4, REPERTORIUM A NUMER 26761/2016, ZMIENIONO: § 2 UST.1, § 2 UST. 2 ORAZ § 6 UST. 3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO, ORAZ NADANO NOWE BRZMIENIE § 9 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2016-04-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-06-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-06-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPO ANTOLIN-IRAUSA, S.A. UNIPERSONAL2022-07-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały896.082 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 44.804.100,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI CZTERY MILIONY OSIEMSET CZTERY TYSIĄCE STO ZŁOTYCH)2016-04-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-04-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego44804100,00 ZŁ2009-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport130704100,00 ZŁ2009-04-09 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-06-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE2016-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOTOMAYOR JAUREGUI2022-07-06 do dziś
2. ImionaRAMÓN2022-07-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-07-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-07-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGONZÁLEZ VEGANZONES2020-11-05 do dziś
2. ImionaMARIA TERESA2020-11-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-11-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASCUAL SANTOS2016-04-12 do dziś
2. ImionaJESÚS2016-04-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI2019-05-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoKOŁODZIEJSKI2021-07-29 do dziś
2. ImionaDOMINIK NORBERT2021-07-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-07-29 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI2021-07-29 do dziś
21. NazwiskoCHOŁYK2022-05-30 do dziś
2. ImionaAGATA ADRIANNA2022-05-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-05-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM2022-05-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2009-04-09 do dziś
228 4 PRODUKCJA MASZYN I NARZĘDZI MECHANICZNYCH2009-04-09 do dziś
333 1 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ2009-04-09 do dziś
433 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2009-04-09 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-04-09 do dziś
645 3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-04-09 do dziś
745 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2009-04-09 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-04-09 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-04-09 do dziś
1029 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.08.2006 okres 18.06.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-20 do dziś
2data złożenia 20.09.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-09-24 do dziś
3data złożenia 05.01.2009 okres 01.01.2007-31.12.20072009-01-13 do dziś
4data złożenia 13.04.2010 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-04-19 do dziś
5data złożenia 04.08.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-20 do dziś
6data złożenia 07.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-13 do dziś
7data złożenia 12.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-13 do dziś
8data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-22 do dziś
9data złożenia 18.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
10data złożenia 02.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
11data złożenia 10.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
12data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
13data złożenia 01.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-01 do dziś
14data złożenia 31.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-31 do dziś
15data złożenia 28.01.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-01-28 do dziś
16data złożenia 03.02.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-03 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-20 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-13 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-04-13 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-07-22 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-01 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-31 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-01-28 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego118.06.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-20 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-09-24 do dziś
301.01.2007-31.12.20072009-01-13 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-04-19 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-20 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-13 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-04-13 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-01 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-31 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-01-28 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu118.06.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-20 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-09-24 do dziś
301.01.2007-31.12.20072009-01-13 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-04-19 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-20 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-13 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-04-13 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-01 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-31 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-01-28 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów