„EX-CON POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000236560
Numer REGON: 020090594
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-06-20
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2021-06-09
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/15209/21/178]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-06-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 020090594 NIP 89428355712007-09-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EX-CON POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-06-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-06-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2005-06-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. KLECIŃSKA nr domu 125 kod pocztowy 54-413 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2021-03-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.05.2005 R. NOTARIUSZ PRZEMYSŁAWA BAC, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUBICACH, UL. WOJSKA POLSKIEGO NR 169, REP. A NR 3443/20052005-06-20 do dziś
227.10.2005 R. NOTARIUSZ JOLANTA OŁPIŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. GRABISZYŃSKIEJ 14, REPERTORIUM A NR 5117/05, ZMIANA § 2.2005-10-28 do dziś
331.03.2016R., NOTARIUSZ MONIKA BARCZUK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. SIENKIEWICZA 34A, REP. A NR 1224/2016, ZMIENIONO: §1 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2016-04-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-06-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-06-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEX-CON-EAST GMBH2005-06-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2016-03-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-03-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-06-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-06-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2005-06-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAUFE2019-04-09 do dziś
2. ImionaJOHANNES THOMAS2019-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-04-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoKUDRYS2021-06-09 do dziś
2. ImionaMATEUSZ ANTONI2021-06-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-09 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2021-06-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-07-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy127 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-07-27 do dziś
246 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2015-07-27 do dziś
346 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2015-07-27 do dziś
446 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2015-07-27 do dziś
527 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2015-07-27 do dziś
627 11 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW2015-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.2006 R.2007-09-07 do dziś
2data złożenia 16.07.2007 okres 01.08.2005 -31.12.2005 R.2007-09-07 do dziś
3data złożenia 23.04.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-25 do dziś
4data złożenia 01.07.2009 okres ZA 2008 ROK2009-07-08 do dziś
5data złożenia 10.02.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-03-09 do dziś
6data złożenia 27.06.2011 okres 01.01.2010 R.- 31.12.2010 R.2011-09-28 do dziś
7data złożenia 17.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-22 do dziś
8data złożenia 07.01.2014 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2014-01-13 do dziś
9data złożenia 08.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
10data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
11data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
12data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
13data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
14data złożenia 29.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
15data złożenia 10.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
16data złożenia 20.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 -31.12.2006 R.2007-09-07 do dziś
201.08.2005 -31.12.2005 R.2007-09-07 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-25 do dziś
4ZA 2008 ROK2009-07-08 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-03-09 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-09-28 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-22 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2014-01-13 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 -31.12.2006 R.2007-09-07 do dziś
201.08.2005 -31.12.2005 R.2007-09-07 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-25 do dziś
4ZA 2008 ROK2009-07-08 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-03-09 do dziś
601.01.2010 R.- 31.12.2010 R.2011-09-28 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-22 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2014-01-13 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów