AQUA PLUS P. RYBAK I M. SZAFARZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000236495
Numer REGON: 100051945
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-06-17
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2024-03-25
Sygnatura akt[RDF/587656/24/381]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2005-06-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA PLUS P. RYBAK I M. SZAFARZ SPÓŁKA JAWNA2005-06-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-06-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat TOMASZOWSKI gmina TOMASZÓW MAZOWIECKI miejscowość TOMASZÓW MAZOWIECKI2005-06-17 do dziś
2. Adresmiejscowość TOMASZÓW MAZOWIECKI ulica UL. ŚLĄSKA nr domu 7/9 kod pocztowy 97-200 poczta TOMASZÓW MAZOWIECKI kraj POLSKA 2016-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA W DNIU 30 KWIETNIA 2005 ROKU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM. UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 8 CZERWCA 2005 R. ZMIENIONO §§ 6, 15, 17 I 18 UMOWY SPÓŁKI.2005-06-17 do dziś
2DNIA 05.05.2016 R. ZMIENIONO § 5 UMOWY SPÓŁKI2016-06-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-06-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBAK2005-06-17 do dziś
2. ImionaPAWEŁ DANIEL2005-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-06-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-06-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2005-06-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2005-06-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-06-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAFARZ2005-06-17 do dziś
2. ImionaMAREK EDWARD2005-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-06-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-06-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2005-06-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2005-06-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-06-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2005-06-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI SAMODZIELNIE.2005-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBAK2005-06-17 do dziś
2. ImionaPAWEŁ DANIEL2005-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-06-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAFARZ2005-06-17 do dziś
2. ImionaMAREK EDWARD2005-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2016-06-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy126 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH2016-06-30 do dziś
227 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2016-06-30 do dziś
328 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-06-30 do dziś
433 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2016-06-30 do dziś
543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2016-06-30 do dziś
646 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2016-06-30 do dziś
746 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2016-06-30 do dziś
847 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2016-06-30 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2016-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-11-06 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-06 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-17 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-05 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-23 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-23 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-02-02 do dziś
10OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów