INSTYTUT PROFESJONALNYCH USŁUG MEDYCZNYCH „EKSPERT ZDROWIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000236385
Numer REGON: 140187257
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-06-16
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-06-11
Sygnatura akt[RDF/206681/20/608]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-06-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT PROFESJONALNYCH USŁUG MEDYCZNYCH „EKSPERT ZDROWIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2009-05-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-06-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2005-06-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica HAFCIARSKA nr domu 44 kod pocztowy 04-704 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-03-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 18 MAJA 2005 R., NOTARIUSZ MAREK BARTNICKI W WARSZAWIE, REP. A NR 6439/20052005-06-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-06-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-06-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWŁOWSKI2005-06-16 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MIECZYSŁAW2005-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-06-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2005-06-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-06-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASPRZYK2005-06-16 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW PIOTR2005-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-06-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2005-06-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-06-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-06-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA2005-06-16 do dziś
271 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2005-06-16 do dziś
374 13 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2005-06-16 do dziś
474 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII2005-06-16 do dziś
574 4 REKLAMA2005-06-16 do dziś
674 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-06-16 do dziś
770 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2005-06-16 do dziś
874 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2005-06-16 do dziś
974 87 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2005-06-16 do dziś
1074 7 SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2005-06-16 do dziś
1180 42 DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA W ZAKRESIE ZWIĄZANYM Z PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI2005-06-16 do dziś
1222 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2005-06-16 do dziś
1345 BUDOWNICTWO2005-06-16 do dziś
1451 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI2005-06-16 do dziś
1552 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2005-06-16 do dziś
1650 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2005-06-16 do dziś
1755 HOTELE I RESTAURACJE2005-06-16 do dziś
1863 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2005-06-16 do dziś
1965 2 POŚREDNICTWO FINANSOWE, INNE NIŻ PROWADZONE PRZEZ INSTYTUCJE PIENIĘŻNE2005-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2006 okres 2005 R.2006-08-24 do dziś
2data złożenia 17.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-12 do dziś
3data złożenia 03.03.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-03-29 do dziś
4data złożenia 03.03.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-03-29 do dziś
5data złożenia 03.03.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-03-29 do dziś
6data złożenia 03.03.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-29 do dziś
7data złożenia 03.03.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-29 do dziś
8data złożenia 15.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-15 do dziś
9data złożenia 15.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-15 do dziś
10data złożenia 10.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-08-24 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-12 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-03-29 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-03-29 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-03-29 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-29 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-29 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-14 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 R.2006-08-24 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-12 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-14 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji28.07.2008 R., UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ INSTYTUT PROFESJONALNYCH USŁUG MEDYCZNYCH „EKSPERT ZDROWIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NR 1 Z DNIA 28.07.2008 R. ZAPROTOKOŁOWANA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZEZ MAŁGORZATĘ BARTOSIEWICZ-WLAZŁO NOTARIUSZA W WARSZAWIE ZA NUMEREM REPERTORIUM A NR 16263/20082009-05-29 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówKAŻDY Z LIKWIDATORÓW UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI2009-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoPAWŁOWSKI2009-05-29 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MIECZYSŁAW2009-05-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-05-29 do dziś
21. NazwiskoKASPRZYK2009-05-29 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW PIOTR2009-05-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności28.07.2008 R., UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ INSTYTUT PROFESJONALNYCH USŁUG MEDYCZNYCH „EKSPERT ZDROWIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NR 1 Z DNIA 28.07.2008 R. ZAPROTOKOŁOWANA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZEZ MAŁGORZATĘ BARTOSIEWICZ-WLAZŁO NOTARIUSZA W WARSZAWIE ZA NUMEREM REPERTORIUM A NR 16263/20082009-05-29 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2009-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów