SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KRZEMIONKI

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000236302
Numer REGON: 350643913
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-06-16
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-09-27
Sygnatura akt[RDF/426246/22/269]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2005-06-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 350643913 NIP 94511690712010-03-25 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KRZEMIONKI2005-06-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze S -650/A2005-06-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-06-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2005-06-16 do dziś
2. Adresulica RĘKAWKA nr domu 11 nr lokalu 28 kod pocztowy 30 -535 poczta KRAKÓW 2005-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu122 WRZESIEŃ 1995 R. 12 MAJ 2005 R. -ZMIANA STATUTU, UCHWALENIE NOWEJ TREŚCI STATUTU2005-06-16 do dziś
2NA WALNYM ZGROMADZENIU W DNIU 05.03.2019 ZOSTAŁ UCHWALONY STATUT SPÓŁDZIELNI UCHWAŁA NR 2/2019R.2019-12-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2005-06-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-06-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIE SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2005-06-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMŁYNARCZYK MATUSZEWSKA2019-12-11 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2019-12-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-12-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-12-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-11 do dziś
25. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-09-16 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-09-16 do dziś
31. NazwiskoDĘBOWSKI2005-06-16 do dziś
2. ImionaMAREK2005-06-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-06-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-09-16 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-06-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOŁYŚ ŚNIADOWSKA2019-12-11 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2019-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĘBOWSKI2019-12-11 do dziś
2. ImionaMAREK2019-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaOJCZYK2019-12-11 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2019-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-11 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z BUDOWA LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH WŁASNOŚCIOWYCH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU A TAKŻE DO MIEJSC POSTOJOWYCH W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2010-03-25 do dziś
241 20 Z BUDOWA LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZEGO PRAWA DO LOKALI MIESZKALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH2019-12-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z BUDOWA LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2019-12-11 do dziś
268 20 Z BUDOWA LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKANIOWYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH2019-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.01.2011 okres 2006 R.2011-01-28 do dziś
2data złożenia 18.01.2011 okres 2007 R.2011-01-28 do dziś
3data złożenia 18.01.2011 okres 2008 R.2011-01-28 do dziś
4data złożenia 18.01.2011 okres 2009 R.2011-01-28 do dziś
5data złożenia 05.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-12 do dziś
6data złożenia 12.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-08-01 do dziś
7data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-30 do dziś
8data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-13 do dziś
9data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
10data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
11data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
12data złożenia 16.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-16 do dziś
13data złożenia 30.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
14data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
15data złożenia 27.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12006 R.2011-01-28 do dziś
22007 R.2011-01-28 do dziś
32008 R.2011-01-28 do dziś
42009 R.2011-01-28 do dziś
501.01.2010-31.12.20102011-07-12 do dziś
620112012-08-01 do dziś
72012 ROK2013-07-30 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-13 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-16 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12006 R.2011-01-28 do dziś
22007 R.2011-01-28 do dziś
32008 R.2011-01-28 do dziś
42009 R.2011-01-28 do dziś
501.01.2010-31.12.20102011-07-12 do dziś
620112012-08-01 do dziś
72012 ROK2013-07-30 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-13 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-16 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów