SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LOKATOR” W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000236266
Numer REGON: 810488948
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-06-27
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2023-01-05
Sygnatura akt[RDF/464652/23/238]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2005-06-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP8104889482005-06-27 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LOKATOR” W LIKWIDACJI2020-03-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY nr w rejestrze 24092005-06-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-06-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KAMIEŃSKI gmina ŚWIERZNO miejscowość GOSTYŃ2005-06-27 do dziś
2. Adresnr domu 83 kod pocztowy 72-405 poczta ŚWIERZNO 2005-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu101.07.1993 R.2005-06-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2005-06-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-06-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKI2018-03-16 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2018-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIGENZA2018-03-16 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2018-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUSZEWSKI2018-03-16 do dziś
2. ImionaARTUR2018-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-16 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJNERT2014-11-17 do dziś
2. ImionaEWA JOLANTA2014-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-17 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaTETERUS2012-02-29 do dziś
2. ImionaURSZULA2012-02-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-29 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 ADMINISTROWANIE LUB ZARZĄDZANIE I EKSPLOATACJA MIESZKAŃ, BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ JEJ CZŁONKÓW I INNYCH WŁAŚCICIELI2005-06-27 do dziś
270 32 ADMINISTROWANIE LUB ZARZĄDZANIE I EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ WCHODZĄCYCH W SKŁAD TOWARZYSZĄCEJ TYM MIESZKANIOM INFRASTRUKTURY, A PRZEKAZANYCH SPÓŁDZIELNI PRZEZ AWRSP I URZĄDZEŃ NABYTYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ2005-06-27 do dziś
370 32 PROWADZENIE INNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, USŁUGOWEJ I HANDLOWEJ MAJĄCEJ NA CELU ZWIĘKSZENIE MAJĄTKU SPÓŁDZIELNI I USPRAWNIENIE ADMINISTRACJI I EKSPLOATACJI W/W MIESZKAŃ I URZĄDZEŃ2005-06-27 do dziś
470 32 WYNAJMOWANIE LOKALI UŻYTKOWYCH, ADMINISTROWANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ2005-06-27 do dziś
570 32 WYKONYWANIE INNEJ DZIAŁALNOŚCI NA ZASADZIE UMOWY-ZLECENIA ZAWIERANYCH NP Z SAMORZĄDEM TERYTORIALNYM, AGENCJĄ WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA ITP.2005-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.04.2008 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062008-06-12 do dziś
2data złożenia 24.02.2009 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072009-03-12 do dziś
3data złożenia 29.03.2011 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082011-04-27 do dziś
4data złożenia 29.03.2011 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092011-04-27 do dziś
5data złożenia 18.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-17 do dziś
6data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
7data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-06-25 do dziś
8data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-06-25 do dziś
9data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-06-25 do dziś
10data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-06-25 do dziś
11data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-06-25 do dziś
12data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-25 do dziś
13data złożenia 09.06.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-09 do dziś
14data złożenia 22.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-22 do dziś
15data złożenia 22.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
16data złożenia 05.01.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062008-06-12 do dziś
21 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072009-03-12 do dziś
31 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082011-04-27 do dziś
41 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092011-04-27 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-17 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu11 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062008-06-12 do dziś
21 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072009-03-12 do dziś
31 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082011-04-27 do dziś
41 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092011-04-27 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-17 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
7OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-06-25 do dziś
8OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-06-25 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-06-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-06-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-06-25 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-25 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiLIKWIDACJĘ OTWARTO WSKUTEK ZMNIEJSZENIA SIĘ LICZBY CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI ORAZ BRAKU MOŻLIWOŚCI UDZIELENIA CZŁONKOSTWA INNYM OSOBOM NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1/12/2019 Z DNIA 11.12.2019 R., 16.08.20182020-03-04 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWA2020-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIRKO2020-03-04 do dziś
2. ImionaJAN2020-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów