EKOMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000235814
Numer REGON: 120071607
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-06-08
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2020-10-10
Sygnatura akt[RDF/255909/20/523]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2005-06-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEKOMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-06-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-06-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-06-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2005-06-08 do dziś
2. Adresulica ALEJA KASZTANOWA nr domu 73 kod pocztowy 30-238 poczta KRAKÓW 2005-06-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI ZOSTAŁA ZAWARTA DNIA 23 MAJA 2005 R. PRZED NOTARIUSZEM WITOLDEM KAPUSTĄ, PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ NR 19; REP. A NR 5780/20052005-06-08 do dziś
227 MAJA 2008 R., REP. A NR 17420/2008, NOTARIUSZ WITOLD KAPUSTA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY ULICY ARMII KRAJOWEJ NR 19, ZMIANA § 4 7.11.2008 R. REP A NR 37085/2008 NOT. W.KAPUSTA, ZMIANA § 42008-12-15 do dziś
316 MARCA 2010 R., REPERTORIUM A NR 8402/2010, NOTARIUSZ WOJCIECH ZARZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA JAN DAMULEWICZ, WITOLD KAPUSTA, WOJCIECH ZARZYCKI SPÓŁKA CYWILNA, UL. ARMII KRAJOWEJ 19, 30-150 KRAKÓW, ZMIANA: § 42010-03-30 do dziś
404.07.2013R. NOTARIUSZ MARTA SAJKIEWICZ - ZARZYCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REPERTORIUM A NR 11163/2013; ZMIANA: § 8.2013-07-31 do dziś
511.10.2017 R. NOTARIUSZ SŁAWOMIR GOŁĄBEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 26096/2017 - ZMIANA §1 UST.2, §2, §6 UST.2, §8 ORAZ §10.2018-06-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-06-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEKOMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-10-18 do dziś
4. Numer KRS0000190043 2005-06-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2005-06-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMCZUK2005-06-08 do dziś
2. ImionaLESZEK2005-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-06-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-06-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2005-06-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2005-06-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-06-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2005-06-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej35.000 ZŁ2005-06-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego35.000 ZŁ2005-06-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2005-06-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego35.000 ZŁ2005-06-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2005-06-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLEMENTOWSKI2010-03-30 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2010-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-03-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-03-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-03-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-03-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2010-03-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej35.000,00 ZŁOTYCH2010-03-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego35.000,00 ZŁOTYCH2010-03-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2010-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego35.000,00 ZŁOTYCH2010-03-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2010-03-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPAK2010-03-30 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2010-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-03-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-03-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-03-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-03-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2010-03-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej35.000,00 ZŁOTYCH2010-03-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego35.000,00 ZŁOTYCH2010-03-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2010-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego35.000,00 ZŁOTYCH2010-03-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2010-03-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2005-06-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE2018-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEKOMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1200673332011-08-25 do dziś
4. Numer KRS0000190043 2011-08-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-03-30 do dziś
242 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-03-30 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-03-30 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-03-30 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-03-30 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-03-30 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-03-30 do dziś
868 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-03-30 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-03-30 do dziś
1041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.09.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-10-09 do dziś
2data złożenia 12.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-07 do dziś
3data złożenia 13.08.2008 okres 20072008-12-15 do dziś
4data złożenia 08.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-21 do dziś
5data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-06 do dziś
6data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-25 do dziś
7data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-31 do dziś
8data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-31 do dziś
9data złożenia 18.08.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-10-14 do dziś
10data złożenia 18.08.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-14 do dziś
11data złożenia 18.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
12data złożenia 21.05.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-21 do dziś
13data złożenia 03.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-03 do dziś
14data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
15data złożenia 10.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-10-09 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-07 do dziś
320072008-12-15 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-21 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-06 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-25 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-31 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-31 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-10-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-03 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów