„BUD-VENT INVEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000235513
Numer REGON: 140352680
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-06-06
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2006-04-07
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/7102/6/418]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-06-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUD-VENT INVEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-06-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-06-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2006-04-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica KŁOBUCKA nr domu 8 nr lokalu 18 kod pocztowy 02-699 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2006-04-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.05.2005 ASESOR NOTARIALNY GRZEGORZ ROGALA -ZASTĘPCA DARIUSZA KRAMARZA, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, UL. NOWY ŚWIAT 54/56, REPERTORIUM A NR 2399/20052005-06-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-06-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-06-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIJANOWSKI2005-06-06 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW KRZYSZTOF2005-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-06-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 18 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 45.000,00 PLN2005-06-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-06-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILA2005-06-06 do dziś
2. ImionaALINA ZOFIA2005-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-06-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 2 UDZIAŁY, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 5.000.00 PLN2005-06-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-06-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2005-06-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE2005-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIJANOWSKI2005-06-06 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW KRZYSZTOF2005-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-06-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-06-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy11 ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2005-06-06 do dziś
251 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI2005-06-06 do dziś
352 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2005-06-06 do dziś
455 HOTELE I RESTAURACJE2005-06-06 do dziś
560 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY2005-06-06 do dziś
663 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2005-06-06 do dziś
770 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2005-06-06 do dziś
872 INFORMATYKA2005-06-06 do dziś
980 EDUKACJA2005-06-06 do dziś
1092 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2005-06-06 do dziś
1115 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW2005-06-06 do dziś
1222 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2005-06-06 do dziś
1328 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2005-06-06 do dziś
1430 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW2005-06-06 do dziś
1531 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-06-06 do dziś
1633 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW2005-06-06 do dziś
1736 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-06-06 do dziś
1845 BUDOWNICTWO2005-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów