„REM-BUD” E. ŻMUDZKI I A. ŻMUDZKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2020-11-21 godz. 00:20:55
Numer KRS: 0000235415
Numer REGON: 220064314
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-02-25
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2020-02-25
Sygnatura akt[RDF/189691/20/788]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2005-06-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„REM-BUD” E. ŻMUDZKI I A. ŻMUDZKI SPÓŁKA JAWNA2005-06-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-06-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat CZŁUCHOWSKI gmina CZŁUCHÓW miejscowość CZŁUCHÓW2005-06-03 do dziś
2. Adresulica SŁOWACKIEGO nr domu 23 nr lokalu A kod pocztowy 77-300 poczta CZŁUCHÓW 2005-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 9 MAJA 2005 R. NOTARIUSZ WITOLD WALCZAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W CZŁUCHOWIE UL. ŚREDNIA 12, 77-300 CZŁUCHÓW REPERTORIUM A NR 2799/20052005-06-03 do dziś
215 PAŹDZIERNIKA 2009 R. ZMIENIONO PARAGRAF 6 UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2009-10-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-06-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻMUDZKI2005-06-03 do dziś
2. ImionaEDWARD ANTONI2005-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-06-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-06-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2005-06-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2005-06-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-06-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻMUDZKI2005-06-03 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ PIOTR2005-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-06-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-06-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2005-06-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2005-06-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-06-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2005-06-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2005-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻMUDZKI2005-06-03 do dziś
2. ImionaEDWARD ANTONI2005-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-06-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻMUDZKI2005-06-03 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ PIOTR2005-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów