AQUA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000235308
Numer REGON: 015250320
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-05-31
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2015-06-25
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/22689/15/955]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-05-31 do dziś
2. Numer REGON\NIP0152503202006-02-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ2014-07-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-05-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2005-05-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica WAŁ MIEDZESZYŃSKI nr domu 550 kod pocztowy 03-994 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-12-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 12 MAJA 2005 ROKU SPORZĄDZONA PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO MARIUSZA BIAŁECKIEGO, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA ALEKSANDRY ZAPART Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REP. A NR 1489/20052005-05-31 do dziś
223.06.2008 REPERTORIUM A NR 5449/2008 NOTARIUSZ W WARSZAWIE MARIUSZ BIELECKI PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY WSPÓLNEJ NR 57 LOK.6 ZMIANA § 72008-08-01 do dziś
328.11.2012 R., REP. A NR 2199/2012 NOTARIUSZ MICHAŁ LORENC, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA: §§ 8, 9, 22 DODANIE § 15 [1]2012-12-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-05-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-05-31 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2005-05-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ (DARIUSZ ROSŁONEK -EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSP., PROWADZONA PRZEZ WÓJTA GMINY ŁOWICZ, NR 52/98, JOANNA ROSŁONEK -EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSP., PROWADZONA PRZEZ PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY NR 43327) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „AQUA-WARSZAWA” DARIUSZ ROSŁONEK, JOANNA ROSŁONEK S.C. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA TEJ SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Z DNIA 12 MAJA 2005 ROKU, SPORZĄDZONA PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO MARIUSZA BIAŁECKIEGO, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA ALEKSANDRY ZAPART Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REP. A NR 1489/2005.2005-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSŁONEK2005-05-31 do dziś
2. ImionaDARIUSZ ZBIGNIEW2005-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-05-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały834 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 417.000,00 ZŁOTYCH2013-12-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-12-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego417000,00 ZŁ2012-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1200000,00 ZŁ2006-02-24 do dziś
2167000,00 ZŁ2012-12-11 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-05-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.2005-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSŁONEK2005-05-31 do dziś
2. ImionaDARIUSZ ZBIGNIEW2005-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-05-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-05-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2008-08-01 do dziś
228 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-08-01 do dziś
326 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2008-08-01 do dziś
433 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2008-08-01 do dziś
529 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-08-01 do dziś
638 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2008-08-01 do dziś
743 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2008-08-01 do dziś
845 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2008-08-01 do dziś
946 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-08-01 do dziś
1047 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-08-01 do dziś
1155 ZAKWATEROWANIE2008-08-01 do dziś
1256 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2008-08-01 do dziś
1368 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2008-08-01 do dziś
1477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2008-08-01 do dziś
1562 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2008-08-01 do dziś
1673 2 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-08-01 do dziś
1770 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2008-08-01 do dziś
1872 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2008-08-01 do dziś
1973 1 REKLAMA2008-08-01 do dziś
2078 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2008-08-01 do dziś
2174 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2008-08-01 do dziś
2290 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2008-08-01 do dziś
2393 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2008-08-01 do dziś
2496 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2008-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.06.2006 okres 31.05.2005-31.12.20052006-06-19 do dziś
2data złożenia 05.07.2007 okres 20062007-07-27 do dziś
3data złożenia 30.06.2008 okres 20072008-08-01 do dziś
4data złożenia 18.06.2009 okres 20082009-06-26 do dziś
5data złożenia 11.06.2010 okres 20092010-07-29 do dziś
6data złożenia 05.07.2011 okres 20102011-07-12 do dziś
7data złożenia 08.08.2012 okres 20112012-09-03 do dziś
8data złożenia 08.08.2013 okres 20122013-08-29 do dziś
9data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
10data złożenia 11.05.2015 okres OD 26.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego131.05.2005-31.12.20052006-06-19 do dziś
220062007-07-27 do dziś
320072008-08-01 do dziś
420082009-06-26 do dziś
520092010-07-29 do dziś
620102011-07-12 do dziś
720112012-09-03 do dziś
820122013-08-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu131.05.2005-31.12.20052006-06-19 do dziś
220062007-07-27 do dziś
320072008-08-01 do dziś
420082009-06-26 do dziś
520092010-07-29 do dziś
620102011-07-12 do dziś
720112012-09-03 do dziś
820122013-08-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY PRAGI-PÓŁNOC W WARSZAWIE nr IX GU 158/13 data 27.01.20142014-07-10 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoPROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA2014-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTERNIK2014-07-10 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2014-07-10 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów