LABORATORIUM COGITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000235231
Numer REGON: 120056950
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-05-31
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2024-03-26
Sygnatura akt[RDF/588365/24/960]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-05-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORATORIUM COGITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-05-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-05-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2005-05-31 do dziś
2. Adresulica BAŁUCKIEGO nr domu 6 kod pocztowy 30-318 poczta KRAKÓW 2005-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.05.2005 R. -NOT. WALDEMAR WAJDA, KANCELARIA NOT. W KRAKOWIE, UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 40/3, REP. A NR 3376/2005;2005-05-31 do dziś
218 MAJ 2010 R., REPARTORIUM A NR 3598/2010, NOTARIUSZ WALDEMAR WAJDA, KANCELARIA NOTARIALNA DOMINIKA ANGERMAN-WAJDA, WALDEMAR WAJDA SPÓŁKA CYWILNA, UL. J. PIŁSUDSKIEGO 36/4, 31-111 KRAKÓW, ZMIENIONO § 5, DODANO § 5A2010-10-06 do dziś
313.01.2022 R. REPRERTORIUM A NR 817/2022, ZASTĘPCA NOTARIALNY ZOFIA BUTELSKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA JANA DAMULEWICZA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA § 5 UMOWY SPÓLKI2022-03-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-05-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-05-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU PSYCHIATRII I OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ2005-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3570991572005-05-31 do dziś
4. Numer KRS0000146448 2005-05-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały204 UDZIAŁY PO 500,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 102.000,00 ZŁOTYCH2010-10-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2005-05-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego102000,00 ZŁ2010-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport152000,00 PLN2005-05-31 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-05-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2005-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIEMECKA KUDŁEK2009-03-11 do dziś
2. ImionaIRENA ANNA2009-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2009-03-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-03-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALISZ2006-05-17 do dziś
2. ImionaANETA2006-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-05-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-03-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-05-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPETROWICZ2005-05-31 do dziś
2. ImionaRENATA2005-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-05-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-05-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-10-06 do dziś
256 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2010-10-06 do dziś
356 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2010-10-06 do dziś
458 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2010-10-06 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-10-06 do dziś
677 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-10-06 do dziś
755 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2010-10-06 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2022-03-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2022-03-28 do dziś
285 41 SZKOŁY POLICEALNE2022-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.05.2006 okres 13.05.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-17 do dziś
2data złożenia 10.08.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-22 do dziś
3data złożenia 04.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-08-07 do dziś
4data złożenia 01.04.2008 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-08 do dziś
5data złożenia 22.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-28 do dziś
6data złożenia 07.04.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-04-18 do dziś
7data złożenia 02.04.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-04-17 do dziś
8data złożenia 03.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-10 do dziś
9data złożenia 03.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-15 do dziś
10data złożenia 13.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-23 do dziś
11data złożenia 07.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-18 do dziś
12data złożenia 05.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-24 do dziś
13data złożenia 15.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
14data złożenia 30.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
15data złożenia 06.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
16data złożenia 19.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-19 do dziś
17data złożenia 12.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-12 do dziś
18data złożenia 01.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-01 do dziś
19data złożenia 26.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego113.05.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-17 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-22 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-08-07 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-08 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-28 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-04-18 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-04-17 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-18 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-24 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-19 do dziś
17OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu113.05.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-17 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-22 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-08-07 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-08 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-28 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-04-18 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-04-17 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-18 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-24 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-19 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-12 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-01 do dziś
19OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów