SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWY DOMÓW JEDNORODZINNYCH „TRUSKAWIECKA”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000235061
Numer REGON: 000827484
Numer NIP: 5262873766
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-05-31
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2010-09-02
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/27096/10/807]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2005-05-31 do dziś
2. Numer REGON\NIP0008274842005-05-31 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWY DOMÓW JEDNORODZINNYCH „TRUSKAWIECKA”2005-05-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze ARS 14042005-05-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-05-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2005-05-31 do dziś
2. Adresulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 53 kod pocztowy 00-697 poczta WARSZAWA 2005-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1SPORZĄDZENIE STATUTU -03.12.1983 R. 19.01.2005 R. ZMIANA STATUTU: ZMIANA PAR. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 642005-05-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2005-05-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-05-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU, ZGODNIE Z TREŚCIĄ PAR. 53 STATUTU2005-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOMOROWSKA2005-05-31 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA BOŻENA2005-05-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-05-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-05-31 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-05-31 do dziś
21. NazwiskoKARWASZ DUJKA2005-05-31 do dziś
2. ImionaZDZISŁAWA MARIA2005-05-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-05-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?WICEPREZES ZARZĄDU2005-05-31 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-05-31 do dziś
31. NazwiskoMRÓZ2005-05-31 do dziś
2. ImionaADAM WIKTOR2005-05-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-05-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-05-31 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYZEL2005-05-31 do dziś
2. ImionaTERESA2005-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-05-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKA2005-05-31 do dziś
2. ImionaMARIA2005-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-05-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZŁOWSKA2005-05-31 do dziś
2. ImionaEWA2005-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-05-31 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKA2005-05-31 do dziś
2. ImionaANNA2005-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-05-31 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUREK2005-05-31 do dziś
2. ImionaWITOLD2005-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.08.2009 okres 2008 R.2009-10-07 do dziś
2data złożenia 17.08.2009 okres 2007 ROK2009-10-07 do dziś
3data złożenia 17.08.2009 okres 2006 ROK2009-10-07 do dziś
4data złożenia 18.08.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12008 R.2009-10-07 do dziś
22007 ROK2009-10-07 do dziś
32006 ROK2009-10-07 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-09-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12008 R.2009-10-07 do dziś
22007 ROK2009-10-07 do dziś
32006 ROK2009-10-07 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-09-02 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów