SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W LISEWIE

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000234807
Numer REGON: 001303197
Numer NIP: 8751324291
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-05-23
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2022-12-14
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/12358/22/273]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2005-05-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP0013031972005-05-23 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W LISEWIE2005-05-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W TORUNIU, WYDZIAŁ VII GOSPODARCZY nr w rejestrze ARS 4162005-05-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-05-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat CHEŁMIŃSKI gmina LISEWO miejscowość LISEWO2005-05-23 do dziś
2. Adresmiejscowość LISEWO ulica UL. KS. AUGUSTYNA ŁEBIŃSKIEGO nr domu 2 nr lokalu 1 kod pocztowy 86-230 poczta LISEWO kraj POLSKA 2016-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu118.02.1988 R.2005-05-23 do dziś
23 LISTOPADA 2008 R. UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU SPÓŁDZIELNI2009-02-18 do dziś
306.05.2016R. ZMIENIONO § 4 PKT 1 I 2; §12 PKT 3; §14 PKT 1; §37 PKT 1; §39 PKT 3 LIT. B; §57 PKT 3; §59 PKT 2; §97 PKT 2 DODANO: §38 PPKT 16 I 17; §59 PKT 1 PPKT 24 USUNIĘTO: §10 PKT 1 PPKT 9 I 10 DOKONANO PRZENUMEROWANIA: §59 PKT 2 OZNACZONO JAKO §59 PKT 32016-09-07 do dziś
430.06.2018 R., ZMIANA STATUTU POPRZEZ PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI OD § 1 DO § 85, KTÓRA ZASTĄPIŁA DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ STATUTU.2019-06-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2005-05-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-05-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PREZES ZARZĄDU JEDNOSOBOWO ALBO DWAJ PEŁNOMOCNICY ŁĄCZNIE2016-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWOJDYŁA2016-09-07 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2016-09-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-09-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-09-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-09-07 do dziś
21. NazwiskoCHRZANOWSKI2005-05-23 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW JERZY2005-05-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-05-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-05-23 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-05-23 do dziś
31. NazwiskoJURZYSTA2005-05-23 do dziś
2. ImionaGERTRUDA TERESA2005-05-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-05-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2005-05-23 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-05-23 do dziś
45. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-05-23 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIGURSKI2022-12-14 do dziś
2. ImionaPIOTR2022-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZIEŁ2022-12-14 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA BARBARA2022-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaANTOLAK2019-08-26 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2019-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-26 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaORŁOWSKA2019-08-26 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA MARIA2019-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-26 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRACKI2022-12-14 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2022-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-14 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoJANKOWSKA2016-09-07 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA APOLONIA2016-09-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-09-07 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO KIEROWANIA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI2016-09-07 do dziś
21. NazwiskoSTEFANOWSKA2017-09-22 do dziś
2. ImionaURSZULA2017-09-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-09-22 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaSKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ ŁĄCZNIE Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM2017-09-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-09-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2016-09-07 do dziś
281 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2016-09-07 do dziś
381 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2016-09-07 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-09-07 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-09-07 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-09-07 do dziś
743 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2016-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 29.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-10-19 do dziś
2data złożenia 28.09.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-27 do dziś
3data złożenia 11.07.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2008-04-08 do dziś
4data złożenia 26.08.2008 okres 20072008-09-02 do dziś
5data złożenia 08.06.2009 okres 2008 R.2009-07-28 do dziś
6data złożenia 08.07.2010 okres 2009 R.2010-08-02 do dziś
7data złożenia 07.07.2011 okres 20102011-07-19 do dziś
8data złożenia 02.07.2012 okres 20112012-07-18 do dziś
9data złożenia 08.07.2013 okres ZA 2012 R.2013-07-18 do dziś
10data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
11data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
12data złożenia 09.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
13data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
14data złożenia 10.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-10 do dziś
15data złożenia 16.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
16data złożenia 17.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta120072008-09-02 do dziś
22008 R.2009-07-28 do dziś
32009 R.2010-08-02 do dziś
420102011-07-19 do dziś
520112012-07-18 do dziś
6ZA 2012 R.2013-07-18 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-27 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2008-04-08 do dziś
320072008-09-02 do dziś
42008 R.2009-07-28 do dziś
52009 R.2010-08-02 do dziś
620102011-07-19 do dziś
720112012-07-18 do dziś
8ZA 2012 R.2013-07-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-10-19 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-27 do dziś
301.01.2006 R.-31.12.2006 R.2008-04-08 do dziś
420072008-09-02 do dziś
52008 R.2009-07-28 do dziś
62009 R.2010-08-02 do dziś
720102011-07-19 do dziś
820112012-07-18 do dziś
9ZA 2012 R.2013-07-18 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-10 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów