LEBENSMITTELINSTITUT KIN STOWARZYSZENIE ZAREJESTROWANE ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000234742
Numer REGON: 300064195
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-05-25
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2005-08-04
Sygnatura akt[PO.XXI NS-REJ.KRS/8963/5/621]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejoddział zagranicznego przedsiębiorcy2005-05-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP3000641952005-08-04 do dziś
3. NazwaLEBENSMITTELINSTITUT KIN STOWARZYSZENIE ZAREJESTROWANE ODDZIAŁ W POLSCE2005-05-25 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejLEBENSMITTELINSTITUT KIN E.V. STOWARZYSZENIE ZAREJESTROWANE2005-05-25 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoREJESTR STOWARZYSZEŃ, NR VR107NM, CENTRALNY SĄD REJESTROWY W KILONII2005-05-25 do dziś
6. Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznego, jeśli przedsiębiorca nie podlega prawu jednego z państw członkowskich UE lub EFTA - stron umowy o EOGPRAWO NIEMIECKIE2005-05-25 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-05-25 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2005-05-25 do dziś
2. Adres oddziałuulica STAROŁĘCKA nr domu 2/8 kod pocztowy 61-361 poczta POZNAŃ 2005-08-04 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj NIEMCY nazwa i jednostka podziału administracyjnego KRAJ ZWIĄZKOWY SZLEZWIK-HOLSZTYN miejscowość NEUMUNSTER ulica WASBEKER STRASSE nr domu 324 kod pocztowy D-24537 poczta NEUMUNSTER 2005-05-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-05-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyDO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE2005-05-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBADER2005-05-25 do dziś
2. ImionaHERBERT GEORG2005-05-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2005-05-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLF2005-05-25 do dziś
2. ImionaGUIDO2005-05-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2005-05-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaHORNIG2005-05-25 do dziś
2. ImionaROLF2005-05-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2005-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę lub zagraniczny zakład ubezpieczeń w oddziale
11. NazwiskoLINGELBACH2005-05-25 do dziś
2. ImionaHORST2005-05-25 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 10 E BADANIA NAUKOWE, LABORATORIUM2005-05-25 do dziś
274 14 A DORADZTWO2005-05-25 do dziś
380 KSZTAŁCENIE W TECHNOLOGII PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH I ODŻYWIANIA2005-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów