„A & R DOM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000234647
Numer REGON: 140153258
Numer NIP: 5242542003
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-05-19
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2013-10-31
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/45334/13/263]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-05-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A & R DOM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-05-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-05-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2005-05-19 do dziś
2. Adresulica BERENSOWA nr domu 5 kod pocztowy 03-287 poczta WARSZAWA 2005-05-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128 KWIETNIA 2005 R., KANCELARIA NOTARIALNA MARIA KOKOSZCZYŃSKA -NOTARIUSZ, AL. SOLIDARNOŚCI 117 LOKAL 601,00-140 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 1874/20052005-05-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-05-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-05-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaREK2005-05-19 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2005-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-05-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500 ZŁOTYCH2005-05-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-05-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARNEGGER2005-05-19 do dziś
2. ImionaWOLFRAM2005-05-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500 ZŁOTYCH2005-05-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-05-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-05-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2005-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaARNEGGER2005-05-19 do dziś
2. ImionaWOLFRAM2005-05-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-05-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-05-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaREK2005-05-19 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2005-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-05-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2005-05-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 61 Z PRODUKCJA BETONOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH2005-05-19 do dziś
245 21 B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH2005-05-19 do dziś
345 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE PRZESYŁOWYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2005-05-19 do dziś
445 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2005-05-19 do dziś
545 21 E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH2005-05-19 do dziś
645 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2005-05-19 do dziś
745 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2005-05-19 do dziś
845 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH2005-05-19 do dziś
945 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2005-05-19 do dziś
1045 23 B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH2005-05-19 do dziś
1145 24 A BUDOWA PORTÓW MORSKICH2005-05-19 do dziś
1226 62 Z PRODUKCJA GIPSOWYCH WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA2005-05-19 do dziś
1345 24 B BUDOWA POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2005-05-19 do dziś
1445 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2005-05-19 do dziś
1545 23 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2005-05-19 do dziś
1645 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2005-05-19 do dziś
1745 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2005-05-19 do dziś
1845 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2005-05-19 do dziś
1945 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2005-05-19 do dziś
2045 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2005-05-19 do dziś
2145 31 C INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH I RUCHOMYCH SCHODÓW2005-05-19 do dziś
2245 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2005-05-19 do dziś
2326 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ2005-05-19 do dziś
2445 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2005-05-19 do dziś
2545 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2005-05-19 do dziś
2645 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2005-05-19 do dziś
2745 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2005-05-19 do dziś
2845 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2005-05-19 do dziś
2945 41 Z TYNKOWANIE2005-05-19 do dziś
3045 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2005-05-19 do dziś
3145 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2005-05-19 do dziś
3245 43 B SZTUKATORSTWO2005-05-19 do dziś
3345 44 A MALOWANIE2005-05-19 do dziś
3426 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ I SUCHEGO BETONU2005-05-19 do dziś
3545 44 B SZKLENIE2005-05-19 do dziś
3645 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2005-05-19 do dziś
3770 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-05-19 do dziś
3870 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-05-19 do dziś
3970 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-05-19 do dziś
4070 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2005-05-19 do dziś
4170 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2005-05-19 do dziś
4251 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2005-05-19 do dziś
4351 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2005-05-19 do dziś
4451 5 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU2005-05-19 do dziś
4526 65 Z PRODUKCJA WYROBÓW AZBESTOWO-CEMENTOWYCH, WIÓROWO-CEMENTOWYCH I PODOBNYCH2005-05-19 do dziś
4651 8 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2005-05-19 do dziś
4751 9 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2005-05-19 do dziś
4865 12 B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2005-05-19 do dziś
4926 66 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW BETONOWYCH, CEMENTOWYCH I GIPSOWYCH2005-05-19 do dziś
5045 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2005-05-19 do dziś
5145 12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2005-05-19 do dziś
5245 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2005-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.08.2013 okres 01.01.2006 - 31.12.20062013-10-31 do dziś
2data złożenia 23.08.2013 okres 01.01.2007 - 31.12.20072013-10-31 do dziś
3data złożenia 23.08.2013 okres 01.01.2008 - 31.12.20082013-10-31 do dziś
4data złożenia 23.08.2013 okres 01.01.2009 - 31.12.20092013-10-31 do dziś
5data złożenia 23.08.2013 okres 01.01.2010 - 31.12.20102013-10-31 do dziś
6data złożenia 23.08.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-10-31 do dziś
7data złożenia 23.08.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 - 31.12.20062013-10-31 do dziś
201.01.2007 - 31.12.20072013-10-31 do dziś
301.01.2008 - 31.12.20082013-10-31 do dziś
401.01.2009 - 31.12.20092013-10-31 do dziś
501.01.2010 - 31.12.20102013-10-31 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112013-10-31 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów