EMPORIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000234130
Numer REGON: 080145609
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-05-11
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/355771/21/421]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-05-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 080145609 NIP 97308857252007-07-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPORIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-05-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-05-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. ZIELONA GÓRA gmina M. ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA2005-05-11 do dziś
2. Adresmiejscowość ZIELONA GÓRA ulica BOHATERÓW WESTERPATTE nr domu 9 nr lokalu 321 kod pocztowy 65-034 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA 2008-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.12.2004 R., NOTARIUSZ ROMAN ŚMIAŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM A NR 7000/2004.2005-05-11 do dziś
221.06.2007 R. - NOTARIUSZ JOANNA JAROSZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ZIELONEJ GÓRZE REPERTORIUM A NUMER 7243/2007 - ZMIANA TREŚCI § 7, § 9 UST. 1, § 11 UST. 2.2007-07-16 do dziś
305.09.2008 R. NOTARIUSZ JOANNA JAROSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REP. A NUMER 14710/2008, -ZMIANA § 52008-09-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-05-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-05-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁODYGA2007-01-03 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JAN2007-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-01-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15499UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1549900,00 ZŁ2011-09-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-01-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1550000,00 ZŁ2007-09-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1750000,00 ZŁ2007-09-19 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-05-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu-W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. -W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA JEDNOOSOBOWO ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2005-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁODYGA2007-01-03 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JAN2007-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-01-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-01-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-09-30 do dziś
263 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2008-09-30 do dziś
368 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2008-09-30 do dziś
470 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2008-09-30 do dziś
573 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-09-30 do dziś
677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2008-09-30 do dziś
782 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2008-09-30 do dziś
881 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2008-09-30 do dziś
993 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2008-09-30 do dziś
1068 20 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2015-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2007 okres 01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2007-07-16 do dziś
2data złożenia 23.06.2008 okres 01.01.2007 ROK 31.12.2007 ROK2008-07-03 do dziś
3data złożenia 13.07.2009 okres 01.01.2008 R., -31.12.2008 R.,2009-07-20 do dziś
4data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-05 do dziś
5data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-12 do dziś
6data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-14 do dziś
7data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-12 do dziś
8data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
9data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
10data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
11data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
12data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
13data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
14data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
15data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2007-07-16 do dziś
201.01.2007 ROK 31.12.2007 ROK2008-07-03 do dziś
301.01.2008 R., -31.12.2008 R.,2009-07-20 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-07-05 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-12 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-14 do dziś
701.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-12 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2007-07-16 do dziś
201.01.2007 ROK 31.12.2007 ROK2008-07-03 do dziś
301.01.2008 R., -31.12.2008 R.,2009-07-20 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-07-05 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-12 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-14 do dziś
701.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-12 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów