„DOKUMENT” BIURO ARCHIWALNE-DEPOZYT AKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000234105
Numer REGON: 320065664
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-05-11
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2020-09-15
Sygnatura akt[KO.IX NS-REJ.KRS/5576/20/515]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-05-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DOKUMENT” BIURO ARCHIWALNE-DEPOZYT AKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-05-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-05-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. KOSZALIN gmina M. KOSZALIN miejscowość KOSZALIN2005-05-11 do dziś
2. Adresulica MIESZKA I nr domu 5 A kod pocztowy 75-124 poczta KOSZALIN 2005-05-11 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejDOKUMENT@DOKUMENT.HG.PL2020-09-15 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.DOKUMENT.HG.PL2020-09-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.04.2005 R. NOTARIUSZ WALDEMAR DULLEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KOSZALINIE, NR REP. A NR 2741/2005.2005-05-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-05-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-05-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAFARZ MARCZYK2005-05-11 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2005-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-05-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.500, OO ZŁ2005-05-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-05-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport110596, 42 ZŁ2007-05-21 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-05-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2005-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAFARZ MARCZYK2005-05-11 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2005-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-05-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2005-05-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMARCZYK2007-05-24 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF SYLWESTER2007-05-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-05-24 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMODZIELNA2007-05-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy191 01 B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW2020-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.07.2006 okres 2005 ROK2006-07-25 do dziś
2data złożenia 30.04.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-05-24 do dziś
3data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-03 do dziś
4data złożenia 16.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-18 do dziś
5data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-16 do dziś
6data złożenia 01.07.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-05 do dziś
7data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-13 do dziś
8data złożenia 27.09.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-17 do dziś
9data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
10data złożenia 06.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-09 do dziś
11data złożenia 17.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
12data złożenia 21.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
13data złożenia 22.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-22 do dziś
14data złożenia 03.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-03 do dziś
15data złożenia 31.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-07-25 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-05-24 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-03 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-18 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-16 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-05 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-13 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 ROK2006-07-25 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-05-24 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-03 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-18 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-16 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-05 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-13 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów