BP INWESTYCJE - PANIKOWSKI I PRZYBYLSKI - SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000234098
Numer REGON: 140135763
Numer NIP: 5252332632
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-05-11
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-04-23
Sygnatura akt[RDF/287954/21/46]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2005-05-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140135763 NIP 52523326322007-02-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBP INWESTYCJE PANIKOWSKI I PRZYBYLSKI SPÓŁKA JAWNA2005-05-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-05-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-02-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica KSIĄŻĘ- CA nr domu 15 kod pocztowy 00-498 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2007-02-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1DATA ZAWARCIA UMOWY: 12 KWIETNIA 2005 R.2005-05-11 do dziś
2DATA ZMIANY UMOWY: 1 MARCA 2006 ROKU ZMIENIONO PUNKTY NR: 7 I 10 DODANO: W PUNKCIE 13 UST. 22006-04-19 do dziś
3DATA: 21-02-2007 R. ZMIENIONE PUNKTY: 6.2007-03-05 do dziś
419.12.2011 ZMIENIONE: W PUNKCIE 6 PODPUNKTY 19, 20, 21, 22. 06.02.2012 NUMERY ZMIENIONYCH JEDNOSTEK REDAKCYJNYCH: PUNKT 62012-02-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-05-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYBYLSKI2005-05-11 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2005-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-05-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2005-05-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-05-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPANIKOWSKI2005-05-11 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ BOLESŁAW2005-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-05-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-05-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2005-05-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2005-05-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-05-11 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2005-05-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.2005-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPANIKOWSKI2005-05-11 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ BOLESŁAW2005-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-05-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYBYLSKI2005-05-11 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2005-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-02-10 do dziś
245 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-02-10 do dziś
368 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2012-02-10 do dziś
470 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2012-02-10 do dziś
574 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2012-02-10 do dziś
677 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-02-10 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.04.2006 okres OD 01.06.2005 DO 31.12.20052006-05-10 do dziś
2data złożenia 28.03.2007 okres 01.01.2006 DO 31.12.20062007-05-08 do dziś
3data złożenia 26.05.2008 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.2007 R.2008-05-28 do dziś
4data złożenia 29.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-16 do dziś
5data złożenia 28.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-16 do dziś
6data złożenia 22.02.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-03-07 do dziś
7data złożenia 22.02.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-03-07 do dziś
8data złożenia 22.02.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-07 do dziś
9data złożenia 22.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-07 do dziś
10data złożenia 26.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
11data złożenia 15.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-15 do dziś
12data złożenia 27.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
13data złożenia 23.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.06.2005 DO 31.12.20052006-05-10 do dziś
201.01.2006 DO 31.12.20062007-05-08 do dziś
3OD 01.01.2007 DO 31.12.2007 R.2008-05-28 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-16 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-16 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-03-07 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-03-07 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-07 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-07 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-15 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów