SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „HODOWCA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000234092
Numer REGON: 910150287
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-05-10
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-06-29
Sygnatura akt[RDF/396628/22/585]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2005-05-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP9101502872005-05-10 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „HODOWCA”2005-05-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY WE WŁOCŁAWKU nr w rejestrze RSA 4632005-05-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-05-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat LIPNOWSKI gmina LIPNO miejscowość KARNKOWO2005-05-10 do dziś
2. Adresnr domu VI kod pocztowy 87-600 poczta LIPNO 2005-05-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu116.12.1993 R.2005-05-10 do dziś
205.11.2021 R.-PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU.2022-01-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2005-05-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-05-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU2005-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMIERZEJEWSKI2022-01-31 do dziś
2. ImionaMARCIN2022-01-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-01-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-01-31 do dziś
21. NazwiskoWARCZACHOWSKI2011-10-25 do dziś
2. ImionaTOMASZ2011-10-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-10-25 do dziś
31. NazwiskoJAROSZEWSKI2005-05-10 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2005-05-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-05-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES2005-05-10 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-05-10 do dziś
41. NazwiskoSZTUCZYŃSKI2005-05-10 do dziś
2. ImionaSTEFAN2005-05-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-05-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?Z-CA PREZESA2005-05-10 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-05-10 do dziś
55. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK2005-05-10 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-05-10 do dziś
61. NazwiskoKOMOROWSKI2005-05-10 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2005-05-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-05-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK2005-05-10 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-05-10 do dziś
75. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK2005-05-10 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSTRZEWSKA2022-01-31 do dziś
2. ImionaMARTA AGATA2022-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁKIEWICZ2008-08-28 do dziś
2. ImionaJADWIGA ALEKSANDRA2008-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-08-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUCHOCKI2008-08-28 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2008-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-08-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2005-05-10 do dziś
292 32 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2005-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 07.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.2005-05-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 19.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-12 do dziś
3data złożenia 18.05.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-05-26 do dziś
4data złożenia 15.05.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-28 do dziś
5data złożenia 11.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-08-28 do dziś
6data złożenia 02.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-21 do dziś
7data złożenia 20.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-11 do dziś
8data złożenia 02.09.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-10-25 do dziś
9data złożenia 15.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-26 do dziś
10data złożenia 14.05.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-05-24 do dziś
11data złożenia 03.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-23 do dziś
12data złożenia 28.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
13data złożenia 16.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
14data złożenia 18.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
15data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
16data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
17data złożenia 24.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-24 do dziś
18data złożenia 31.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-31 do dziś
19data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-05-26 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-28 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-08-28 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-21 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-11 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-10-25 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-26 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-05-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-24 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-31 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.2005-05-10 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-12 do dziś
301.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-05-26 do dziś
401.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-28 do dziś
501.01.2007-31.12.20072008-08-28 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-21 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-11 do dziś
801.01.2010-31.12.20102011-10-25 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-26 do dziś
1001.01.2012-31.12.20122013-05-24 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-23 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów