PRIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000234055
Numer REGON: 690013620
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-05-10
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-09-07
Sygnatura akt[RDF/418781/22/763]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-05-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 690013620 NIP 51701245312016-02-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPRIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W RZESZOWIE nr w rejestrze 8072005-05-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-05-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2016-02-03 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica UL. CIEPŁOWNICZA nr domu 10B kod pocztowy 35-959 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2016-02-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.09.1991 R. -PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W RZESZOWIE NOTARIUSZ ALICJA MĄKOSZ, REP. A NR 12713 06.04.2005 R. -KANCELARIA NOTARIALNA -NOTARIUSZ JANUSZ POSŁUSZNY, REP. A NR 450/2005, ZMIANA CAŁEJ UMOWY SPÓŁKI2005-05-10 do dziś
201.10.2015 R., KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE, NOTARIUSZ JANINA CZEKAJ, REP.A NR 6276/2015 - ZMIANA PAR.1,42016-02-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-05-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-05-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJCHROWSKA2016-02-03 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2016-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały910 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45 500,00 ZŁ2016-02-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-02-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-05-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SKŁADA SIĘ OD JEDNEGO DO TRZECH CZŁONKÓW. ZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY: -W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU (PREZES ZARZĄDU). -JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2005-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOWRONEK2005-05-10 do dziś
2. ImionaJERZY2005-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-05-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-05-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2016-02-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2016-02-03 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-02-03 do dziś
362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2016-02-03 do dziś
495 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2016-02-03 do dziś
556 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-02-03 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2016-02-03 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-02-03 do dziś
846 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2016-02-03 do dziś
947 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.03.2012 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R., 2008, 2009, 2010, 20112012-06-28 do dziś
2data złożenia 27.02.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-21 do dziś
3data złożenia 18.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-10 do dziś
4data złożenia 16.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-03 do dziś
5data złożenia 18.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
6data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-27 do dziś
7data złożenia 26.02.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
8data złożenia 07.09.2022 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-09-07 do dziś
9data złożenia 07.09.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-09-07 do dziś
10data złożenia 07.09.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-07 do dziś
11data złożenia 07.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 R. -31.12.2007 R., 2008, 2009, 2010, 20112012-06-28 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-21 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-10 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-03 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-27 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-09-07 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-09-07 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-07 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 R. -31.12.2007 R., 2008, 2009, 2010, 20112012-06-28 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-21 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-10 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-03 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-27 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-09-07 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-09-07 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-07 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów