MTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000233941
Numer REGON: 220050140
Numer NIP: 9570912576
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-05-10
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2020-10-03
Sygnatura akt[RDF/251099/20/364]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-05-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-01-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-05-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-01-19 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica GRZYBOWSKA nr domu 63 kod pocztowy 00-844 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-01-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.05.2005 R. MARIA DAMBEK NOTARIUSZ KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU REP. A NR 5634/20052005-05-10 do dziś
225.06.2007 A-5795/2007 KANCELARIA NOTARIALNA W WEJHEROWIE HENRYK MIZAK ZMIENIONO PARAGRAFY 3, 4, 6, 7, 11 I UCHWALONO TEKST JEDNOLITY2007-10-30 do dziś
306.10.2009R., REPERTORIUM A NR 1663/2009, NOTARIUSZ MAŁGORZATA IMACH, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, ZMIANA: PAR.3 UST.1, PAR.4, 16.10.2009R., REPERTORIUM A NR 1765/2009, NOTARIUSZ MAŁGORZATA IMACH, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, ZMIANA PAR.2 UMOWY ORAZ UCHWALONO TEKST JEDNOLITY.2010-01-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-05-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-05-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOROZOV2010-01-19 do dziś
2. ImionaALEXANDER2010-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁ2010-01-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-01-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKHABROS2010-01-19 do dziś
2. ImionaNATALIA2010-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁ2010-01-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-01-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego80000,00 ZŁ2007-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-05-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST SAMODZIELNIE UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2005-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOROZOV2010-01-19 do dziś
2. ImionaALEXANDER2010-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-01-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-01-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKHABROS2010-01-19 do dziś
2. ImionaNATALIA2010-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-01-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2010-01-19 do dziś
253 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA Z WYŁĄCZENIEM (53.1) - DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA OBJĘTA OBOWIĄZKIEM ŚWIADCZENIA USŁUG POWSZECHNYCH (OPERATORA PUBLICZNEGO)2010-01-19 do dziś
355 ZAKWATEROWANIE2010-01-19 do dziś
456 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2010-01-19 do dziś
577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2010-01-19 do dziś
679 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2010-01-19 do dziś
781 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2010-01-19 do dziś
885 EDUKACJA2010-01-19 do dziś
993 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2010-01-19 do dziś
1096 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2010-01-19 do dziś
1133 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2010-01-19 do dziś
1241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-01-19 do dziś
1342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2010-01-19 do dziś
1443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2010-01-19 do dziś
1545 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2010-01-19 do dziś
1646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-01-19 do dziś
1747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2007 okres 20052007-10-30 do dziś
2data złożenia 28.06.2007 okres 20062007-12-13 do dziś
3data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
4data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120052007-10-30 do dziś
220062007-12-13 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-15 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120052007-10-30 do dziś
220062007-12-13 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów