FIRMA BUDOWLANA „SULIMA” Z.SULIMA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000233897
Numer REGON: 190947663
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-05-06
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2023-05-23
Sygnatura akt[RDF/489542/23/38]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2005-05-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 1909476632007-09-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA BUDOWLANA „SULIMA” Z.SULIMA SPÓŁKA JAWNA2010-11-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-05-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2005-05-06 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica OPATA HACKIEGO nr domu 14 B kod pocztowy 81-214 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2006-05-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128 KWIETNIA 2005 R.2005-05-06 do dziś
24 KWIETNIA 2006 R. ZMIANA: PAR. 3, PAR. 7 PKT 2 I 3, PAR. 8 PKT 12006-05-09 do dziś
301 PAŹDZIERNIKA 2010 R. ZMIANY W PAR. 2, PAR. 7, PAR. 8.2010-11-29 do dziś
429.03.2017R. ZMIANA PAR.8, PAR.7, PAR.24 UMOWY SPÓŁKI2017-05-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-05-06 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2005-05-06 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 K.S.H. UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 28 KWIETNIA 2005 R. ZDZISŁAW SULIMA -FIRMA BUDOWLANA „SULIMA” S.C., NR EWID. 48939 ARTUR SULIMA -FIRMA BUDOWLANA „SULIMA” S.C., NR EWID. 48938 MAGDALENA SULIMA -FIRMA BUDOWLANA „SULIMA” S.C., NR EWID. 58155A2005-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
2. ImionaZDZISŁAW JAN2005-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-05-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2005-05-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2005-05-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSULIMA2005-05-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-06-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-05-06 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSULIMA PLISZKA2008-10-24 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2005-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-05-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-10-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2008-10-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2008-10-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-05-06 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSULIMA2017-05-16 do dziś
2. ImionaARTUR2017-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-05-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-05-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2005-05-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ.2005-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSULIMA2017-05-16 do dziś
2. ImionaARTUR2017-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSULIMA2005-05-06 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW JAN2005-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-05-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSULIMA PLISZKA2008-10-24 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2005-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2010-05-06 do dziś
243 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2010-05-06 do dziś
343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-05-06 do dziś
446 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-05-06 do dziś
546 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2010-05-06 do dziś
646 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2010-05-06 do dziś
747 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-06 do dziś
847 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-05-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-12-29 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.08.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-21 do dziś
2data złożenia 02.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-21 do dziś
3data złożenia 10.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-23 do dziś
4data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009 DO 31.12.20092010-08-06 do dziś
5data złożenia 28.02.2012 okres 01.01.2010 -31.12.20102012-03-06 do dziś
6data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 DO 31.12.20112012-07-19 do dziś
7data złożenia 24.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-18 do dziś
8data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
9data złożenia 06.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-09 do dziś
10data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-31 do dziś
11data złożenia 08.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 -31.12.20062007-09-21 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-07-21 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-06-23 do dziś
401.01.2009 DO 31.12.20092010-08-06 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102012-03-06 do dziś
601.01.2011 DO 31.12.20112012-07-19 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-06-18 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-09 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-31 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-25 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-24 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-14 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-21 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-21 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów