„BUD-REM-PRINT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000233830
Numer REGON: 300053754
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-05-13
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2021-03-08
Sygnatura akt[RDF/279191/21/264]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-05-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUD-REM-PRINT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-05-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-05-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina ROKIETNICA miejscowość PAWŁOWICE2013-09-25 do dziś
2. Adresmiejscowość PAWŁOWICE ulica SZKOLNA nr domu 16 kod pocztowy 62-090 poczta ROKIETNICA kraj POLSKA 2013-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131 MARCA 2005 ROKU, KANCELARIA NOTARIALNA HANNY JASIEWICZ, UL. PODGÓRNA 8/6 61-829 POZNAŃ, REP. A NR 775/2005.2005-05-13 do dziś
223.12.2009 R., NOTARIUSZ MACIEJ CELICHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 23663/2009 ZMIENIONO PAR. 4 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2010-01-05 do dziś
310 LIPCA 2013 ROKU, REP. A NR 3212/2013, ASESOR NOTARIALNY MAŁGORZATA MARCINIAK ZASTĘPCA NOTARIUSZA MICHAŁA WIECZORKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO: § 3 UST. 1.2013-09-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-05-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-05-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIELCAREK2005-05-13 do dziś
2. ImionaJADWIGA MARIA2005-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-05-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 340 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 170.000,00 ZŁOTYCH WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z PAWŁEM MACIEJEM MIELCAREK2005-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2005-05-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIELCAREK2005-05-13 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MACIEJ2005-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-05-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 340 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 170.000,00 ZŁOTYCH WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z JADWIGĄ MARIĄ MIELCAREK2005-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2005-05-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego170000,00 PLN2005-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1170000,00 PLN2005-05-13 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-05-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI PODPISYWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ NIEZBĘDNY JEST PODPIS DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA ALBO DWÓCH PROKURENTÓW.2005-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIELCAREK2005-05-13 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MACIEJ2005-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-05-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-05-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-01-05 do dziś
242 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2010-01-05 do dziś
342 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2010-01-05 do dziś
442 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2010-01-05 do dziś
542 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2010-01-05 do dziś
642 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2010-01-05 do dziś
742 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2010-01-05 do dziś
842 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-01-05 do dziś
943 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-01-05 do dziś
1043 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-01-05 do dziś
1143 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2010-01-05 do dziś
1243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-01-05 do dziś
1343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-01-05 do dziś
1443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-01-05 do dziś
1543 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2010-01-05 do dziś
1643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-01-05 do dziś
1752 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH2010-01-05 do dziś
1852 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-01-05 do dziś
1977 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2010-01-05 do dziś
2077 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2006 okres 31.03.2005 -31.12.2005 R.2006-08-01 do dziś
2data złożenia 12.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-16 do dziś
3data złożenia 15.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-24 do dziś
4data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-26 do dziś
5data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-10 do dziś
6data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-15 do dziś
7data złożenia 12.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-31 do dziś
8data złożenia 13.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-25 do dziś
9data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
10data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
11data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
12data złożenia 06.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-25 do dziś
13data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
14data złożenia 09.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-09 do dziś
15data złożenia 06.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-06 do dziś
16data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego131.03.2005 -31.12.2005 R.2006-08-01 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-16 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-24 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-26 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-10 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-15 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-31 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-09 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-06 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu131.03.2005 -31.12.2005 R.2006-08-01 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-16 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-24 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-26 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-10 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-15 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-31 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-09 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-06 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów