CTC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000233662
Numer REGON: 631181852
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-05-05
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2017-04-11
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/36174/16/418]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-05-05 do dziś
2. Numer REGON\NIP6311818522005-05-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCTC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-05-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze DZIAŁ B NR 117832005-05-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-05-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-05-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2005-05-05 do dziś
2. Adresulica ŚWIERZAWSKA nr domu 1 kod pocztowy 60-321 poczta POZNAŃ 2005-05-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W WEJCHEROWIE, L. SZYNGIER W DNIU 30 SIERPNIA 1994 R., REP. A NR 8462/94. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU E.D. DROŻDŻ, K. HYJEK-MARCHEL, NOTARIUSZ E.D. DROŻDŻ W DNIU 7 KWIETNIA 2005 R., REP. A NR 3235/2005. ZMIANY § 2 DO § 16 ORAZ DODANO § 17 DO § 20.2005-05-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-05-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-05-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻABIŃSKI2005-05-05 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2005-05-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-05-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2017-04-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-04-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-05-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-05-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2005-05-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoŻABIŃSKI2017-04-11 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2017-04-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-04-11 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-04-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy102 01 LEŚNICTWO2005-05-05 do dziś
201 ROLNICTWO2005-05-05 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-04-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 50 B TRANSPORT RUROCIĄGOWY2017-04-11 do dziś
279 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2017-04-11 do dziś
310 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW2017-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów