FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „PÓŁNOC POŁUDNIE” KAZIMIERZ ŁĄCKI, KRZYSZTOF STABRAWA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000233362
Numer REGON: 850329472
Numer NIP: 8681001363
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-04-27
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2023-07-06
Sygnatura akt[RDF/523915/23/220]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2005-04-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 850329472 NIP 86810013632007-07-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „PÓŁNOC POŁUDNIE” KAZIMIERZ ŁĄCKI, KRZYSZTOF STABRAWA SPÓŁKA JAWNA2005-04-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-04-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat BOCHEŃSKI gmina NOWY WIŚNICZ miejscowość MUCHÓWKA2005-04-27 do dziś
2. Adresnr domu 137 kod pocztowy 32-722 poczta KRÓLÓWKA 2005-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki102.01.1995 R. UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 31.12.2004 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2005-04-27 do dziś
202.06.2007 R. -ZMIANA § 6 UMOWY SPÓŁKI2007-07-20 do dziś
323.06.2008 -ZMIANA W § § V, VI.2008-07-17 do dziś
423.06.2009 R. ZMIANA PKT VI2009-09-01 do dziś
530.06.2010 R. ZMIANA UMOWY W PAR. V I PAR. VI.2010-08-30 do dziś
614.02.2013 R. ZMIANA § III2013-07-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-04-27 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2005-04-27 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale02.01.1995 R. KAZIMIERZ ŁĄCKI I KRZYSZTOF STABRAWA ZAWARLI UMOWĘ SPÓŁKI CYWILNEJ POD NAZWĄ, FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „PÓŁNOC POŁUDNIE” SPÓŁKA CYWILNA KAZIMIERZ ŁĄCKI, KRZYSZROF STABRAWA. DNIA 31.12.2004 R. PODJĘLI UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ NA SPÓŁKĘ JAWNĄ, ZGODNIE Z ART. 26 § 4 USTAWY Z DNIA 19.09.2000 R. KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. DOTYCHCZASOWI WSPÓLNICY TO: 1) KRZYSZTOF SRABRAWA ZAREJESTROWANY W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ URZĄD MIEJSKI W NOWYM WIŚNICZU POD NR 1274, 2) KAZIMIERZ ŁĄCKI ZAREJESTROWANY W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ URZĄD MIEJSKI W NOWYM WIŚNICZU POD NR 12752005-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „PÓŁNOC POŁUDNIE” SPÓŁKA CYWILNA KAZIMERZ ŁĄCKI, KRZYSZTOF STABRAWA2005-04-27 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2005-04-27 do dziś
3. Numer w rejestrze1274, 12752005-04-27 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIASTA W NOWYM WIŚNICZU2005-04-27 do dziś
5. Numer REGON8503294722005-04-27 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁĄCKI2005-04-27 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2005-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-04-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-04-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2005-04-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2005-04-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-04-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTABRAWA2005-04-27 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2005-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-04-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-04-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2005-04-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2005-04-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-04-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2005-04-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSKŁADANIE OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW -TAK MAJĄTKOWYCH JAK I NIE NIEMJĄTKOWYCH SPÓŁKI, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU DOKUMENTÓW, A TAKŻE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I UMARZANIA NALEŻNOŚCI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK.2005-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁĄCKI2005-04-27 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2005-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-04-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTABRAWA2005-04-27 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2005-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2008-07-17 do dziś
252 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2008-07-17 do dziś
352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2008-07-17 do dziś
452 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2008-07-17 do dziś
545 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2008-07-17 do dziś
645 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-07-17 do dziś
745 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-07-17 do dziś
877 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-08-30 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-08-30 do dziś
1049 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2022-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-31 do dziś
2data złożenia 11.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-20 do dziś
3data złożenia 04.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-17 do dziś
4data złożenia 14.07.2009 okres 2008 ROK2009-09-01 do dziś
5data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-30 do dziś
6data złożenia 20.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-29 do dziś
7data złożenia 21.06.2012 okres ZA 2011 R.2012-07-05 do dziś
8data złożenia 14.06.2013 okres 2012 ROK2013-07-11 do dziś
9data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
10data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-05 do dziś
11data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-19 do dziś
12data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
13data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
15data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
16data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
17data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
18data złożenia 13.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
19data złożenia 06.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-06 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1ZA 2011 R.2012-07-05 do dziś
22012 ROK2013-07-11 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-05 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-19 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-31 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-20 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-17 do dziś
42008 ROK2009-09-01 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-30 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-29 do dziś
7ZA 2011 R.2012-07-05 do dziś
82012 ROK2013-07-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-05 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów