CTAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000233339
Numer REGON: 190046300
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-04-27
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-11-18
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/15848/21/667]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-04-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 190046300 NIP 58402018842011-09-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCTAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-04-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 77592005-04-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-04-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat TCZEWSKI gmina TCZEW miejscowość TCZEW2005-04-27 do dziś
2. Adresmiejscowość TCZEW kraj POLSKA 2021-11-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI Z DNIA 3.06.1992 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA JANA SKWARLIŃSKIEGO W GDAŃSKU REP. A 2168/1992 KANCELARIA NOTARIALNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU PRZY UL. MNISZKA 9A/4 AKT NOTARIALNY Z DNIA 6 KWIETNIA 2005 ROKU, REP. 1477/2005, NOTARIUSZ JOLANTA CEJROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TCZEWIE PRZY ULICY KOŚCIUSZKI 8/1, ZMIENIONO TREŚĆ PARAGRAFÓW OD 1-22, POPRZEZ UCHYLENIE TREŚCI DOTYCHCZASOWEJ UMOWY SPÓŁKI I UCHWALENIE NOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI.2005-04-27 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 30.11.2009 R., KANCELARIA NOTARIALNA JOLANTA CEJROWSKA W TCZEWIE, REP. A 9681/2009, DOKONANO ZMIANY § 6 UST. 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI, USTALONO JEDNOLITY TEKST AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2010-02-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-04-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-04-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAMS2016-12-06 do dziś
2. ImionaGERTRUDA PETRONELLA2016-12-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH2016-12-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-12-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego25000,00 PLN2005-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-04-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DYREKTOR ZARZĄDU ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2005-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAMS2016-12-06 do dziś
2. ImionaGERTRUDA PETRONELLA2016-12-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR ZARZĄDU2016-12-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSZLIWIŃSKI2010-02-11 do dziś
2. ImionaROMAN2010-02-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-02-11 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2010-02-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-02-08 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-02-08 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-02-08 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-02-08 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-02-08 do dziś
643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-02-08 do dziś
725 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2010-02-08 do dziś
825 21 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA2010-02-08 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-02-08 do dziś
1068 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 29.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-09-23 do dziś
2data złożenia 11.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-27 do dziś
3data złożenia 13.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-25 do dziś
4data złożenia 27.01.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-09-22 do dziś
5data złożenia 05.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-23 do dziś
6data złożenia 13.09.2011 okres 2010 ROK2011-09-22 do dziś
7data złożenia 02.04.2012 okres 20112012-04-16 do dziś
8data złożenia 25.05.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-06-21 do dziś
9data złożenia 25.05.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-06-21 do dziś
10data złożenia 25.05.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-21 do dziś
11data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-29 do dziś
12data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-07-27 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-25 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-09-22 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-23 do dziś
52010 ROK2011-09-22 do dziś
620112012-04-16 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-06-21 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-06-21 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-21 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-29 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-07-27 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-25 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-09-22 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-23 do dziś
52010 ROK2011-09-22 do dziś
620112012-04-16 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-06-21 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-06-21 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-21 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-29 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów