HORTUS WOLFINGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000233329
Numer REGON: 120011456
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-04-28
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2019-10-24
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/76080/19/71]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-04-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHORTUS WOLFINGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-04-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-12-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica FOKSAL nr domu 18 kod pocztowy 00-372 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-12-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.02.2005 R. NOT. MACIEJ KUŁAKOWSKI, KANCELARIA NOT. W KRAKOWIE, UL. ŚW. TERESY 12/2, REP. A NR 1288/2005; 18.03.2005 R. -NOT. MACIEJ KUŁAKOWSKI, KANCELARIA NOT. W KRAKOWIE, UL. ŚW. TERESY 12/2, REP. A NR 1980/2005 -ZMIANA § 3, § 14;2005-04-28 do dziś
222.06.2006 -REP. A NR 6299/2006, NOTARIUSZ TOMASZ KOT Z KANCELARII NOTARIALNEJ JOANNA GREGUŁA, TOMASZ KOT NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W KRAKOWIE PRZY UL. TOPOLOWEJ 11 -ZMIANA: § 5; § 9; § 122006-07-12 do dziś
327.04.2009 R. NOTARIUSZ TOMASZ KOT, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 6559/2009 ZMIANA § 3 UST. 2, § 4 UST. 2 I UST. 6, DODANIE § 8 UST. 3 4.06.2009 R. NOTARIUSZ TOMASZ KOT, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP.8389/2009 -ZMIANA § 3 UST. 22009-06-30 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 10 LIPCA 2009 ROKU REPERTORIUM A NR 9828/2009 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ JOANNA GREGUŁA, TOMASZ KOT, JOANNA GĄGAŁA ZAJĄC NOTARIUSZE, SPÓŁKA CYWILNA W KRAKOWIE PRZY UL. TOPOLOWEJ 11 PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA KOTA ZMIANA § 1 UST. 22009-08-24 do dziś
58.07.2011 R., REP. A NR 5845/2011, NOTARIUSZ TOMASZ KOT, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. TOPOLOWA 11 -ZMIANA § 1 USTĘP 2 I USTĘP 3 UMOWY SPÓŁKI2011-09-08 do dziś
65.12.2011 R., REP. A NR 10763/2011, NOTARIUSZ TOMASZ KOT, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA GREGUŁA, TOMASZ KOT, JOANNA GĄGAŁA -ZAJĄC NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, 31 -506 KRAKÓW, UL. TOPOLOWA 11 -ZMIANA § 1 USTĘP 5 UMOWY SPÓŁKI2011-12-13 do dziś
7AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 GRUDNIA 2011 R., REP. A NR 11543/2011, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA KOTA Z KANCELARII NOTARIALNEJ JOANNA GREGUŁA, TOMASZ KOT, JOANNA GĄGAŁA -ZAJĄC NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL. TOPOLOWA 11, 31 -506 KRAKÓW ZMIENIONY ZOSTAŁ § 15 UST. 2 ORAZ § 10 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2012-02-02 do dziś
8ZMIANA UMOWY SPÓŁKI UCHWAŁĄ NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z DNIA 02.06.2014 R. ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA KAROLINĘ MATUSIEWICZ, REP. A NR 1145/2014, KANCELARIA NOTARIALNA KAROLINA MATUSIEWICZ, MARTA ZABIELSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL. ZWYCIĘŻCÓW 28 LOK.48, 03-938 WARSZAWA, ZMIANIE ULEGŁ § 1 UST. 2 I 3 UMOWY SPÓŁKI2014-09-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-04-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-04-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOLECKI2014-03-10 do dziś
2. ImionaBOGDAN JAN2014-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały515 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51500,00 ZŁ2014-03-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-03-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego51500,00 ZŁ2009-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-04-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY CZYM DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 10 000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST DZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.2012-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIMKOWSKI2012-12-17 do dziś
2. ImionaKAROL2012-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-03-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-12-17 do dziś
25. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-03-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy117 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2009-06-30 do dziś
218 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2009-06-30 do dziś
346 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2009-06-30 do dziś
452 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2009-06-30 do dziś
552 23 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY2009-06-30 do dziś
658 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2009-06-30 do dziś
758 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2009-06-30 do dziś
862 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2009-06-30 do dziś
962 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2009-06-30 do dziś
1062 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2009-06-30 do dziś
1162 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2009-06-30 do dziś
1263 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2009-06-30 do dziś
1363 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2009-06-30 do dziś
1463 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-06-30 do dziś
1564 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2009-06-30 do dziś
1664 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-06-30 do dziś
1766 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-06-30 do dziś
1866 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2009-06-30 do dziś
1970 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2009-06-30 do dziś
2070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-06-30 do dziś
2173 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2009-06-30 do dziś
2273 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2009-06-30 do dziś
2374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-06-30 do dziś
2477 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2009-06-30 do dziś
2577 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2009-06-30 do dziś
2678 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2009-06-30 do dziś
2778 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2009-06-30 do dziś
2878 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2009-06-30 do dziś
2981 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2009-06-30 do dziś
3081 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2009-06-30 do dziś
3181 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2009-06-30 do dziś
3282 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2009-06-30 do dziś
3382 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2009-06-30 do dziś
3482 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2009-06-30 do dziś
3582 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-06-30 do dziś
3685 32 A TECHNIKA2009-06-30 do dziś
3785 32 B ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE2009-06-30 do dziś
3885 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2009-06-30 do dziś
3985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-06-30 do dziś
4085 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2009-06-30 do dziś
4196 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-06-30 do dziś
4264 91 Z LEASING FINANSOWY2009-06-30 do dziś
4382 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2009-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.01.2007 okres 2005 R.2007-01-31 do dziś
2data złożenia 14.11.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062008-01-07 do dziś
3data złożenia 27.07.2009 okres 01.01.2007 -31.12.20072009-08-24 do dziś
4data złożenia 27.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-24 do dziś
5data złożenia 25.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-30 do dziś
6data złożenia 05.08.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-08 do dziś
7data złożenia 06.12.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-12-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2007-01-31 do dziś
201.01.2006-31.12.20062008-01-07 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072009-08-24 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-24 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-30 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-08 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-12-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 R.2007-01-31 do dziś
201.01.2006-31.12.20062008-01-07 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072009-08-24 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-24 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-30 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-08 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-12-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów