INTEGRITI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000233170
Numer REGON: 140135295
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-04-27
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-03-11
Sygnatura akt[RDF/371294/22/747]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-04-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140135295 NIP 52628617112014-05-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRITI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-04-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-04-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2005-04-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica AL. WYŚCIGOWA nr domu 4 nr lokalu B112 kod pocztowy 02-681 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-08-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 03 MARCA 2005 ROKU, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA IWONĘ OKOŁOWICZ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE AL. SOLIDARNOŚCI 75/36,00-090 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 875/2005.2005-04-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-04-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-04-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2005-04-27 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2005-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-04-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2014-08-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-08-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-04-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.2005-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2005-04-27 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2005-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-04-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-04-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI BIEGŁYCH REWIDENTÓW I DORADZTWA PODATKOWEGO2005-04-27 do dziś
272 22 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA2005-04-27 do dziś
372 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2005-04-27 do dziś
472 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2005-04-27 do dziś
572 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2005-04-27 do dziś
672 60 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA2005-04-27 do dziś
722 1 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2005-04-27 do dziś
880 42 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2005-04-27 do dziś
980 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2005-04-27 do dziś
1060 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2005-04-27 do dziś
1163 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2005-04-27 do dziś
1274 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2005-04-27 do dziś
1370 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-04-27 do dziś
1470 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-04-27 do dziś
1570 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-04-27 do dziś
1671 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2005-04-27 do dziś
1771 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2005-04-27 do dziś
1845 BUDOWNICTWO2005-04-27 do dziś
1951 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW2005-04-27 do dziś
2051 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2005-04-27 do dziś
2151 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2005-04-27 do dziś
2251 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2005-04-27 do dziś
2374 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2005-04-27 do dziś
2401 11 UPRAWA ZBÓŻ I POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2005-04-27 do dziś
2501 2 CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT2005-04-27 do dziś
2601 4 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI, Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ; ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELENI2005-04-27 do dziś
2702 01 B SZKÓŁKARSTWO LEŚNE2005-04-27 do dziś
2815 1 PRODUKCJA, PRZETWÓRSTWO I KONSERWOWANIE MIĘSA I PRODUKTÓW Z MIĘSA2005-04-27 do dziś
2951 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2005-04-27 do dziś
3051 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU2005-04-27 do dziś
3151 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2005-04-27 do dziś
3251 5 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOM2005-04-27 do dziś
3351 8 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2005-04-27 do dziś
3474 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2005-04-27 do dziś
3525 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2005-04-27 do dziś
3637 10 Z PRZETWARZANIE ODPADÓW METALOWYCH, WŁĄCZAJĄC ZŁOM2005-04-27 do dziś
3737 20 Z PRZETWARZANIE ODPADÓW NIEMETALOWYCH, WŁĄCZAJĄC WYROBY WYBRAKOWANE2005-04-27 do dziś
3852 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2005-04-27 do dziś
3952 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2005-04-27 do dziś
4052 12 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2005-04-27 do dziś
4152 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2005-04-27 do dziś
4252 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH2005-04-27 do dziś
4352 47 SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2005-04-27 do dziś
4452 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2005-04-27 do dziś
4574 15 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW2005-04-27 do dziś
4652 48 F SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW2005-04-27 do dziś
4752 63 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-04-27 do dziś
4855 10 Z HOTELE2005-04-27 do dziś
4955 21 Z SCHRONISKA TURYSTYCZNE2005-04-27 do dziś
5055 22 Z POLA KEMPINGOWE, WŁĄCZAJĄC POLA DLA SAMOCHODOWYCH PRZYCZEP KEMPINGOWYCH2005-04-27 do dziś
5155 23 Z MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2005-04-27 do dziś
5255 30 A RESTAURACJE2005-04-27 do dziś
5355 30 B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE.2005-04-27 do dziś
5455 40 Z BARY2005-04-27 do dziś
5555 51 Z STOŁÓWKI2005-04-27 do dziś
5674 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2005-04-27 do dziś
5755 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2005-04-27 do dziś
5822 14 Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2005-04-27 do dziś
5922 15 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZOSTAŁA2005-04-27 do dziś
6074 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-04-27 do dziś
6172 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2005-04-27 do dziś
6272 21 Z DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2005-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.03.2014 okres OD 03.03.2005 DO 31.12.20052014-05-23 do dziś
2data złożenia 18.03.2014 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062014-05-23 do dziś
3data złożenia 18.04.2014 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072014-05-23 do dziś
4data złożenia 18.04.2014 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-05-23 do dziś
5data złożenia 18.04.2014 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-05-23 do dziś
6data złożenia 18.04.2014 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-05-23 do dziś
7data złożenia 18.04.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-05-23 do dziś
8data złożenia 18.04.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-05-23 do dziś
9data złożenia 18.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-23 do dziś
10data złożenia 12.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-12 do dziś
11data złożenia 13.11.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-14 do dziś
12data złożenia 13.11.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-11-14 do dziś
13data złożenia 13.11.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-11-14 do dziś
14data złożenia 11.03.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-03-11 do dziś
15data złożenia 11.03.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.03.2005 DO 31.12.20052014-05-23 do dziś
2OD 01.01.2006 DO 31.12.20062014-05-23 do dziś
3OD 01.01.2007 DO 31.12.20072014-05-23 do dziś
4OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-05-23 do dziś
5OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-05-23 do dziś
6OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-05-23 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-05-23 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-05-23 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-23 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-12 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-14 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-11-14 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-11-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 03.03.2005 DO 31.12.20052014-05-23 do dziś
2OD 01.01.2006 DO 31.12.20062014-05-23 do dziś
3OD 01.01.2007 DO 31.12.20072014-05-23 do dziś
4OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-05-23 do dziś
5OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-05-23 do dziś
6OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-05-23 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-05-23 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-05-23 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-23 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-12 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-14 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-11-14 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-11-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów