INTEGRITI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000233170
Numer REGON: 140135295
Numer NIP: 5262861711
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-04-27
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2024-01-05
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/66082/23/849]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-04-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140135295 NIP 52628617112014-05-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRITI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-04-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-04-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2005-04-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica AL. WYŚCIGOWA nr domu 4 nr lokalu B112 kod pocztowy 02-681 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-08-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 03 MARCA 2005 ROKU, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA IWONĘ OKOŁOWICZ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE AL. SOLIDARNOŚCI 75/36,00-090 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 875/2005.2005-04-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-04-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-04-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2005-04-27 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2005-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-04-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2014-08-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-08-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-04-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.2005-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2005-04-27 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2005-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-04-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-04-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2024-01-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2024-01-05 do dziś
246 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2024-01-05 do dziś
346 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2024-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.03.2014 okres OD 03.03.2005 DO 31.12.20052014-05-23 do dziś
2data złożenia 18.03.2014 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062014-05-23 do dziś
3data złożenia 18.04.2014 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072014-05-23 do dziś
4data złożenia 18.04.2014 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-05-23 do dziś
5data złożenia 18.04.2014 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-05-23 do dziś
6data złożenia 18.04.2014 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-05-23 do dziś
7data złożenia 18.04.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-05-23 do dziś
8data złożenia 18.04.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-05-23 do dziś
9data złożenia 18.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-23 do dziś
10data złożenia 12.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-12 do dziś
11data złożenia 13.11.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-14 do dziś
12data złożenia 13.11.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-11-14 do dziś
13data złożenia 13.11.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-11-14 do dziś
14data złożenia 11.03.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-03-11 do dziś
15data złożenia 11.03.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.03.2005 DO 31.12.20052014-05-23 do dziś
2OD 01.01.2006 DO 31.12.20062014-05-23 do dziś
3OD 01.01.2007 DO 31.12.20072014-05-23 do dziś
4OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-05-23 do dziś
5OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-05-23 do dziś
6OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-05-23 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-05-23 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-05-23 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-23 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-12 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-14 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-11-14 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-11-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 03.03.2005 DO 31.12.20052014-05-23 do dziś
2OD 01.01.2006 DO 31.12.20062014-05-23 do dziś
3OD 01.01.2007 DO 31.12.20072014-05-23 do dziś
4OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-05-23 do dziś
5OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-05-23 do dziś
6OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-05-23 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-05-23 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-05-23 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-23 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-12 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-14 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-11-14 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-11-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczego2024-01-012024-01-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów