„AQUA NOVA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000232830
Numer REGON: 100029590
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-04-20
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2018-06-28
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/10054/18/241]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-04-20 do dziś
2. Numer REGON\NIP1000295902006-10-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„AQUA NOVA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-04-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-04-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2018-06-28 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. POJEZIERSKA nr domu 97 kod pocztowy 90-001 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2018-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W DNIU 25.03.2005 R. PRZEZ NOTARIUSZA JACKA TUCHOWSKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŁODZI, REP. A NR 359/2005.2005-04-20 do dziś
205.07.2013 R., REPERTORIUM A NR 4832/2013, NOTARIUSZ JANUSZ KOZŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI2013-10-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-04-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-04-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSTECKA2013-10-24 do dziś
2. ImionaJOLANTA2013-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000,00 ZŁ2013-10-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-10-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-04-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU NIE PEŁNIĄCY FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU NIE PEŁNIĄCY FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2005-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKALSKI2018-06-28 do dziś
2. ImionaPIOTR TOMASZ2018-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-06-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy111 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH2013-10-24 do dziś
228 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-10-24 do dziś
333 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2013-10-24 do dziś
446 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2013-10-24 do dziś
546 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2013-10-24 do dziś
647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2013-10-24 do dziś
752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2013-10-24 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-10-24 do dziś
977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-10-24 do dziś
1071 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2013-10-24 do dziś
1173 1 REKLAMA2013-10-24 do dziś
1247 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2013-10-24 do dziś
1345 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-10-24 do dziś
1468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-10-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.06.2006 okres 01.05.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-27 do dziś
2data złożenia 28.01.2011 okres 01.01.2006 R. -31.12.20062011-05-04 do dziś
3data złożenia 28.01.2011 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2011-05-04 do dziś
4data złożenia 28.01.2011 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2011-05-04 do dziś
5data złożenia 28.01.2011 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-05-04 do dziś
6data złożenia 25.07.2011 okres 2010 ROK2011-11-29 do dziś
7data złożenia 16.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.05.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-27 do dziś
22010 ROK2011-11-29 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.05.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-27 do dziś
22010 ROK2011-11-29 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów