WILDANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000232776
Numer REGON: 140080246
Numer NIP: 5262847527
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-04-22
Ostatni wpis Nr wpisu49Data dokonania wpisu2023-07-11
Sygnatura akt[RDF/530382/23/384]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-04-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaWILDANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-04-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2022-12-22 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. CICHA nr domu 8 kod pocztowy 61-710 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2022-12-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.03.2005 R. NOTARIUSZ EWA MROCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 3212/20052005-04-22 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.05.2007 R., REP. A NR 15234/2007, NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL. JEROZOLIMSKIE 133/43, ZMIANA § 8 ORAZ § 9 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI, ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2007-06-27 do dziś
3ZMIANA UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2007 R., REP. A NR 25652/2007, NOTARIUSZ EWA MROCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL. JEROZOLIMSKIE 133/43, ZMIANA § 3, § 19 UST. 6 ZDANIE 1.2007-09-26 do dziś
418.09.2015 R., REP. A NR 14468/2015, NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO § 2 ORAZ §7 UMOWY SPÓŁKI, SKREŚLONO § 27 ORAZ §28 UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2015-10-20 do dziś
510.12.2020 R., REP. A NR 9954/2020, NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, WARSZAWA, ZMIANA § 8, § 9 UST. 1.2021-05-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-04-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-04-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTERNATIONAL REAL ESTATE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1473345502015-09-17 do dziś
4. Numer KRS0000516567 2015-09-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ2021-05-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-10-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2021-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-04-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2005-04-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaIWANOWSKA NIELSEN2015-10-20 do dziś
2. ImionaJOANNA LUCYNA2015-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-10-20 do dziś
PREZES ZARZĄDU2022-12-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoLASOTA2015-10-20 do dziś
2. ImionaWOJCIECH PAWEŁ2015-10-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-10-20 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-10-20 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW2015-02-26 do dziś
210 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW2015-02-26 do dziś
346 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI2015-02-26 do dziś
449 TRANSPORT LĄDOWY2015-02-26 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-10-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-10-20 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-10-20 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-10-20 do dziś
401 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2015-10-20 do dziś
552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2015-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2006 okres 23.03.2005 -31.12.2005 R.2006-08-04 do dziś
2data złożenia 15.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-27 do dziś
3data złożenia 27.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
4data złożenia 22.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-16 do dziś
5data złożenia 12.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-18 do dziś
6data złożenia 14.09.2011 okres 01.01.2010 -31.12.2010 R.2011-10-03 do dziś
7data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
8data złożenia 13.02.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-22 do dziś
9data złożenia 13.01.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-26 do dziś
10data złożenia 27.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-17 do dziś
11data złożenia 19.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
12data złożenia 02.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
13data złożenia 05.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-05 do dziś
14data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
15data złożenia 25.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
16data złożenia 04.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
17data złożenia 27.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
18data złożenia 11.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 -31.12.20062007-06-27 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-06-16 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-18 do dziś
501.01.2010 -31.12.2010 R.2011-10-03 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-22 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-26 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-17 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
1223.03.2005 -31.12.20052006-07-13 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 -31.12.20062007-06-27 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-06-16 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-18 do dziś
501.01.2010 -31.12.2010 R.2011-10-03 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-22 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-26 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-17 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
1223.03.2005 -31.12.20052006-07-13 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów