„ARTOM DORADZTWO GOSPODARCZE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000232636
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-04-27
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2005-11-23
Sygnatura akt[PO.XXI NS-REJ.KRS/15230/5/542]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-04-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP6346475412005-11-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTOM DORADZTWO GOSPODARCZE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-04-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-04-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2005-04-27 do dziś
2. Adresulica POZNAŃSKA nr domu 35 nr lokalu 9 kod pocztowy 60-850 poczta POZNAŃ 2005-11-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY -UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 18.01.2005 ROKU, AS. NOT. WOJCIECH KWARCIŃSKI KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, NR REP. A NR 400/2005 ORAZ AKT NOTARIALNY -OŚWIADCZENIE O ZMIANIE UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 15.02.2005 ROKU, NOTARIUSZ ZOFIA BYSTRZYCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, NR REP. 947/2005 -ZMIANA PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI.2005-04-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-04-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-04-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUBA2005-11-23 do dziś
2. ImionaTOMASZ2005-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-11-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.500,00 ZŁOTYCH2005-11-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-11-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-04-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2005-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaIZYDORCZAK MITSCHKE2005-04-27 do dziś
2. ImionaRENATA MARIA2005-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-04-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-04-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA, PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW KSIĘGOWYCH, PROJEKTOWANIE RACHUNKU KOSZTÓW, PROJEKTOWANIE PROCEDUR KONTROLI WYDATKÓW2005-04-27 do dziś
274 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2005-04-27 do dziś
374 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2005-04-27 do dziś
474 40 Z REKLAMA, USŁUGI PLANOWANIA, OPRACOWYWANIA I ZAMIESZCZANIA REKLAM2005-04-27 do dziś
567 13 Z DZIAŁALNOŚĆ DORADCÓW FINANSOWYCH2005-04-27 do dziś
674 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA: ŚCIĄGANIE NALEŻNOŚCI PŁATNICZYCH, OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ OSÓB ORAZ JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2005-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów