„HIGH CITY JEANS-POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000232564
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-05-31
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2005-08-25
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/13025/5/882]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-05-31 do dziś
2. Numer REGON\NIP9309402462005-05-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HIGH CITY JEANS-POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2005-05-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 67972005-05-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-05-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2005-05-31 do dziś
2. Adresulica GÓRALSKA nr domu 30 kod pocztowy 53-610 poczta WROCŁAW 2005-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1-27.11.1996 R. NOTARIUSZ WALDEMAR DAWIDOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚW. MIKOŁAJA 80, REP. A NR 3120/96 UMOWA SPÓŁKI.2005-05-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-05-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-05-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERW2005-05-31 do dziś
2. ImionaHENRYK2005-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-05-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 200 (SŁOWNIE: DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ (SŁOWNIE: DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH).2005-05-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-05-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERW2005-05-31 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2005-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-05-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 200 (SŁOWNIE: DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ (SŁOWNIE: DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH).2005-05-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-05-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRANC2005-05-31 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JAN2005-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-05-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 200 (SŁOWNIE: DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ (SŁOWNIE: DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH).2005-05-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-05-31 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANASZEWSKI2005-05-31 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW ZIEMOWIT2005-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-05-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 200 (SŁOWNIE: DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ (SŁOWNIE: DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH).2005-05-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-05-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego40000,00 PLN2005-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy136 6 PRODUKCJA I WYRÓB ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH POCHODZENIA KRAJOWEGO I ZAGRANICZNEGO.2005-05-31 do dziś
252 12 HANDEL ARTYKUŁAMI SPOŻYWCZYMI POCHODZENIA KRAJOWEGO I ZAGRANICZNEGO, W TYM EKSPORT I IMPORT, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU WYROBAMI PRZEMYSŁU OBRONNEGO.2005-05-31 do dziś
351 16 Z HANDEL ARTYKUŁAMI ODZIEŻOWYMI, OBUWIEM I GALANTERIĄ.2005-05-31 do dziś
451 16 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW ODZIEŻOWYCH, OBUWIA I GALANTERII.2005-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Informacje o likwidacji
1. Informacja o otwarciu likwidacji-29.03.2000 R., NOTARIUSZ WALDEMAR DAWIDOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚW. MIKOŁAJA 80, REP. A NR 1565/2000.2005-05-31 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO.2005-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoGIZA2005-05-31 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2005-05-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
1
1. Określenie okolicznościROZWIĄZANIE2005-05-31 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki-29.03.2000 R., NOTARIUSZ WALDEMAR DAWIDOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚW. MIKOŁAJA 80, REP. A NR 1565/2000.2005-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościnazwa organu wydającego SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY D/S UPADŁOŚCIOWO-UKŁADOWYCH sygnatura lub inne oznaczenie sprawy VIII U 211/00, ZE ZMIANĄ Z DNIA 15.05.2001 R. data wydania 12.12.20002005-06-30 do dziś
2. Informacja o zakończeniu postępowania upadłościowegodata zakończenia 05.05.2004 sposób zakończenia POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH O UKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO, SYGN. AKT VIII U 211/00 WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW. WPIS NIE JEST PRAWOMOCNY.2005-08-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŁUŻNY2005-06-30 do dziś
2. ImionaFRANCISZEK2005-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-06-30 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów