BOI PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000232306
Numer REGON: 020023876
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-04-12
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2019-10-07
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/17801/19/741]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-04-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOI PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-04-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2019-10-07 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. ALEJA T. KOŚCIUSZKI nr domu 80/82 nr lokalu 301 kod pocztowy 90-437 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2019-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 21.02.2005 R. PRZED NOTARIUSZEM BOŻENĄ WARZYŃSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WAŁBRZYCHU PRZY UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 6/3 A, REP. A NR 728/2005 ORAZ AKT NOTARIALNY Z DN. 22.03.2005 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BOŻENĘ WARZYŃSKĄ, REP. A NR 1158/2005 KTÓRYM ZMIENIONO § 11 UMOWY SPÓŁKI.2005-04-12 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DN. 04.06.2019R., REP. A NR 2848/19, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA ZBIGNIEWA LIPKĘ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI, UL. PIOTRKOWSKA 55 UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I NADANO JEJ NOWE BRZMIENIE2019-10-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-04-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-04-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLORENS2014-04-08 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2014-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000, 00 ZŁ. (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2014-04-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-04-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-04-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLORENS2014-04-08 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2014-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-04-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy137 10 PRZETWARZANIE ODPADÓW METALOWYCH, WŁĄCZAJĄC ZŁOM2005-04-12 do dziś
245 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2005-04-12 do dziś
345 5 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2005-04-12 do dziś
451 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2005-04-12 do dziś
551 5 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU2005-04-12 do dziś
651 90 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2005-04-12 do dziś
760 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2005-04-12 do dziś
865 23 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2005-04-12 do dziś
967 13 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-04-12 do dziś
1070 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-04-12 do dziś
1170 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-04-12 do dziś
1237 20 PRZETWARZANIE ODPADÓW NIEMETALOWYCH, WŁĄCZAJĄC WYROBY WYBRAKOWANE2005-04-12 do dziś
1370 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONE NA ZLECENIE2005-04-12 do dziś
1474 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII2005-04-12 do dziś
1574 4 REKLAMA2005-04-12 do dziś
1693 0 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.2005-04-12 do dziś
1745 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2005-04-12 do dziś
1845 21 BUDOWNICTWO OGÓLNE I INŻYNIERIA LĄDOWA2005-04-12 do dziś
1945 22 WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2005-04-12 do dziś
2045 23 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DROGOWYCH2005-04-12 do dziś
2145 24 BUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2005-04-12 do dziś
2245 25 WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH2005-04-12 do dziś
2345 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2005-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.10.2008 okres 20052008-10-14 do dziś
2data złożenia 13.10.2008 okres 20062008-10-14 do dziś
3data złożenia 13.10.2008 okres 20072008-10-14 do dziś
4data złożenia 28.04.2010 okres 20082010-05-04 do dziś
5data złożenia 21.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-08 do dziś
6data złożenia 21.03.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-08 do dziś
7data złożenia 21.03.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-04-08 do dziś
8data złożenia 21.03.2014 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-04-08 do dziś
9data złożenia 21.03.2014 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-04-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120052008-10-14 do dziś
220062008-10-14 do dziś
320072008-10-14 do dziś
420082010-05-04 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-08 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-08 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-04-08 do dziś
8OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-04-08 do dziś
9OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-04-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120052008-10-14 do dziś
220062008-10-14 do dziś
320072008-10-14 do dziś
420082010-05-04 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-08 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-08 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-04-08 do dziś
8OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-04-08 do dziś
9OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-04-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów