FIRMA HANDLOWA „BIGBUT” D.NIEDŹWIEDŹ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000232145
Numer REGON: 650958435
Numer NIP: 7952142142
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-04-12
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2023-06-30
Sygnatura akt[RDF/516806/23/122]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2005-04-12 do dziś
2. Numer REGON\NIP6509584352005-04-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „BIGBUT” D.NIEDŹWIEDŹ SPÓŁKA JAWNA2020-05-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-04-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat PRZEMYŚL gmina PRZEMYŚL miejscowość PRZEMYŚL2020-02-11 do dziś
2. Adresmiejscowość PRZEMYŚL ulica UL. MIKOŁAJA REJA nr domu 1 nr lokalu 4 kod pocztowy 37-700 poczta PRZEMYŚL kraj POLSKA 2020-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki131.12.2004 R.2005-04-12 do dziś
230.07.2007 R. -ZMIANA § 3 UMOWY2007-09-10 do dziś
325.08.2014 ZMIANA PAR. 5 UMOWY SPÓŁKI2014-09-09 do dziś
4DNIA 23.03.2015 R. ZMIANA PAR.5 UMOWY SPÓŁKI2015-06-11 do dziś
501.08.2019 R., ZMIANA PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI2020-02-11 do dziś
610.04.2020 R., DODANO PAR. 26, ZMIANA PAR. 2, PAR. 8, PAR. 102020-05-07 do dziś
730.06.2020R. ZMIENIONO PAR.3 UMOWY SPÓŁKI2020-07-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-04-12 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2005-04-12 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleZ POWODU ZAISTNIENIA W LATACH 2003, 2004 PRZESŁANEK Z ART. 26 PAR. 4 K.S.H. KAZIMIERZ CHACHURA, DARIUSZ NIEDŹWIEDŹ PROWADZĄCY PRZEDSIĘBIORSTWO POD NAZWĄ: FIRMA HANDLOWA „BIGBUT” S.C. W PRZEMYŚLU UL. WILSONA 3, ZAWARLI UMOWĘ SPÓŁKI JAWNEJ O NAZWIE: FIRMA HANDLOWA „BIGBUT” K.CHACHURA, D.NIEDŹWIEDŹ SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W PRZEMYŚLU, UL. WILSONA 3.2005-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEDŹWIEDŹ2005-04-12 do dziś
2. ImionaDARIUSZ WALDEMAR2005-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-04-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-04-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2005-04-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2005-04-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-04-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEDŹWIEDŹ2020-05-07 do dziś
2. ImionaMARIA2020-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-05-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-05-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2005-04-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSZYSCY WSPÓLNICY UPRAWNIENI SĄ DO REPREZENTACJI SPÓŁKI. W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SPÓŁKI, W TYM TAKŻE DOTYCZĄCYCH SPRAW SĄDOWYCH I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MOŻE DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE BEZ ZGODY DRUGIEGO WSPÓLNIKA.2020-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEDŹWIEDŹ2020-05-07 do dziś
2. ImionaMARIA2020-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEDŹWIEDŹ2005-04-12 do dziś
2. ImionaDARIUSZ WALDEMAR2005-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-09-09 do dziś
247 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2014-09-09 do dziś
347 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2014-09-09 do dziś
446 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2014-09-09 do dziś
546 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2014-09-09 do dziś
652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2014-09-09 do dziś
746 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2015-06-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2015-06-11 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-06-11 do dziś
346 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2015-06-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R data złożenia 17.03.20052005-04-12 do dziś
2data złożenia 11.08.2008 okres 01.01.2006 -31.12.20062008-08-25 do dziś
3data złożenia 20.08.2008 okres 01.01.2005 -31.12.20052008-09-08 do dziś
4data złożenia 11.08.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-09 do dziś
5data złożenia 24.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-29 do dziś
6data złożenia 06.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-09-02 do dziś
7data złożenia 31.05.2011 okres 01.01.2010 R. 31.12.2010 R.2011-06-29 do dziś
8data złożenia 25.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-08-22 do dziś
9data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-17 do dziś
10data złożenia 02.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
11data złożenia 11.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 -31.12.20062008-08-25 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052008-09-08 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-09 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-29 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-09-02 do dziś
601.01.2010 R. 31.12.2010 R.2011-06-29 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-08-22 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-09-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-03 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-03-042022-04-08 do dziś
2. Tbd2022-04-042022-06-01 do dziś
2
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-06-012022-06-14 do dziś
2. Tbd2022-07-052022-09-29 do dziś
3
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2023-05-062023-06-29 do dziś
2. Tbd2023-06-142023-06-29 do dziś