OLIMPIJCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000232057
Numer REGON: 810585769
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-04-14
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2020-07-22
Sygnatura akt[RDF/227859/20/157]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-04-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP8105857692005-04-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaOLIMPIJCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA W SZCZECINIE nr w rejestrze 38372005-04-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-04-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat STARGARDZKI gmina STARGARD miejscowość STARGARD2019-03-05 do dziś
2. Adresmiejscowość STARGARD ulica UL. ELIZY ORZESZKOWEJ nr domu 29A kod pocztowy 73-110 poczta STARGARD kraj POLSKA 2019-08-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KN MARZENY MIKOŁAJCZYK W SZCZECINIE W DNIU 22.03.1994 R., REP. A NR 934/1994 ZMIENIONY AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM W KN JOLANTY UDZIK W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM W DNIU 24.02.2005 R. REP. A NR 1146/2005 ZMIENIONE PARAGRAFY: §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11, §12, §13, §14, §15, §16, §17, §18, §19, §20, §21, §22, §23, §24, §25, §26, §27, §28, §29, §30, §31, §32, §33, §34, §35.2005-04-14 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.04.2009 R. REP. A NR 2486/2009. NOTARIUSZ JOLANTA UDZIK, KANCELARIA NOTARIALNA W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM. ZMIENIONO § 62009-06-22 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2011 R., REP. A NR 4922/2011, NOTARIUSZ JOLANTA UDZIK, KANCELARIA NOTARIALNA W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM, ZMIENIONO § 2.2011-11-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-04-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-04-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTERNA2011-11-28 do dziś
2. ImionaFELIKS2011-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały498 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.800,00 ZŁ2019-03-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-11-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-04-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport144000,00 PLN2005-04-14 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2005-04-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI. A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES SPÓŁKI -JEDNOOSOBOWO, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, A TAKŻE CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM W ZAKRESIE UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA. ZARZĄD JEST UPRAWNIONY DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM I ZACIĄGANIEM ZOBOWIĄZAŃ DO WARTOŚCI 500.000 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH BEZ UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW2005-04-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTERNA2011-11-28 do dziś
2. ImionaFELIKS2011-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-11-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2009-06-22 do dziś
278 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2009-06-22 do dziś
378 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2009-06-22 do dziś
479 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH2009-06-22 do dziś
579 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ2009-06-22 do dziś
679 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-06-22 do dziś
780 30 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA2009-06-22 do dziś
881 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2009-06-22 do dziś
981 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2009-06-22 do dziś
1082 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2009-06-22 do dziś
1182 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2009-06-22 do dziś
1282 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-06-22 do dziś
1384 11 Z KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ2009-06-22 do dziś
1484 12 Z KIEROWANIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ ZDROWIA, EDUKACJĄ, KULTURĄ ORAZ POZOSTAŁYMI USŁUGAMI SPOŁECZNYMI, Z WYŁĄCZENIEM ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH2009-06-22 do dziś
1585 31 C LICEA PROFILOWANE2009-06-22 do dziś
1685 32 SZKOŁY ZAWODOWE, Z WYŁĄCZENIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH2009-06-22 do dziś
1785 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2009-06-22 do dziś
1885 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2009-06-22 do dziś
1985 53 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU2009-06-22 do dziś
2085 59 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-06-22 do dziś
2185 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2009-06-22 do dziś
2285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-06-22 do dziś
2385 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2009-06-22 do dziś
2486 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2009-06-22 do dziś
2586 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2009-06-22 do dziś
2686 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2009-06-22 do dziś
2786 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2009-06-22 do dziś
2886 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-06-22 do dziś
2988 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI2009-06-22 do dziś
3088 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-06-22 do dziś
3193 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2009-06-22 do dziś
3293 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2009-06-22 do dziś
3393 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2009-06-22 do dziś
3493 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2009-06-22 do dziś
3593 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2009-06-22 do dziś
3693 2 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2009-06-22 do dziś
3796 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-06-22 do dziś
3801 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2009-06-22 do dziś
3901 13 Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH2009-06-22 do dziś
4001 16 Z UPRAWA ROŚLIN WŁÓKNISTYCH2009-06-22 do dziś
4101 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2009-06-22 do dziś
4201 24 Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ZIARNKOWYCH I PESTKOWYCH2009-06-22 do dziś
4301 29 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH2009-06-22 do dziś
4401 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2009-06-22 do dziś
4503 22 Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH2009-06-22 do dziś
4614 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ2009-06-22 do dziś
4718 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2009-06-22 do dziś
4830 92 Z PRODUKCJA ROWERÓW I WÓZKÓW INWALIDZKICH2009-06-22 do dziś
4930 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-06-22 do dziś
5032 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO2009-06-22 do dziś
5132 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2009-06-22 do dziś
5232 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-06-22 do dziś
5333 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2009-06-22 do dziś
5446 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2009-06-22 do dziś
5546 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2009-06-22 do dziś
5646 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-06-22 do dziś
5746 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2009-06-22 do dziś
5846 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2009-06-22 do dziś
5946 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2009-06-22 do dziś
6046 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-06-22 do dziś
6146 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2009-06-22 do dziś
6246 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2009-06-22 do dziś
6346 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2009-06-22 do dziś
6446 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2009-06-22 do dziś
6546 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2009-06-22 do dziś
6646 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2009-06-22 do dziś
6746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-06-22 do dziś
6847 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-06-22 do dziś
6947 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-06-22 do dziś
7047 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-06-22 do dziś
7147 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-06-22 do dziś
7247 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-06-22 do dziś
7347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2009-06-22 do dziś
7447 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2009-06-22 do dziś
7555 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2009-06-22 do dziś
7656 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-06-22 do dziś
7756 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2009-06-22 do dziś
7856 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2009-06-22 do dziś
7956 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2009-06-22 do dziś
8064 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2009-06-22 do dziś
8168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-06-22 do dziś
8268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-06-22 do dziś
8368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2009-06-22 do dziś
8468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-06-22 do dziś
8569 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2009-06-22 do dziś
8669 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2009-06-22 do dziś
8774 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2009-06-22 do dziś
8874 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2009-06-22 do dziś
8974 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2009-06-22 do dziś
9074 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-06-22 do dziś
9177 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2009-06-22 do dziś
9277 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2009-06-22 do dziś
9377 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2009-06-22 do dziś
9477 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-06-22 do dziś
9501 25 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ORAZ ORZECHÓW2009-07-02 do dziś
9646 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2009-07-02 do dziś
9746 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2009-07-02 do dziś
9846 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII2009-07-02 do dziś
9955 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2009-07-02 do dziś
10055 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2009-07-02 do dziś
10155 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2009-07-02 do dziś
10256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-07-02 do dziś
10370 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2009-07-02 do dziś
10470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-07-02 do dziś
10572 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2009-07-02 do dziś
10601 26 Z UPRAWA DRZEW OLEISTYCH2009-07-02 do dziś
10772 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK2009-07-02 do dziś
10879 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2009-07-02 do dziś
10979 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2009-07-02 do dziś
11079 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2009-07-02 do dziś
11179 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2009-07-02 do dziś
11285 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE2009-07-02 do dziś
11385 20 Z SZKOŁY PODSTAWOWE2009-07-02 do dziś
11485 31 A GIMNAZJA2009-07-02 do dziś
11585 31 B LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE2009-07-02 do dziś
11686 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2009-07-02 do dziś
11701 27 Z UPRAWA ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI NAPOJÓW2009-07-02 do dziś
11886 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ2009-07-02 do dziś
11986 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2009-07-02 do dziś
12086 90 B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO2009-07-02 do dziś
12193 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI2009-07-02 do dziś
12293 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2009-07-02 do dziś
12395 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2009-07-02 do dziś
12496 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2009-07-02 do dziś
12501 28 Z UPRAWA ROŚLIN PRZYPRAWOWYCH I AROMATYCZNYCH ORAZ ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI LEKÓW I WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2009-07-02 do dziś
12633 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2009-07-02 do dziś
12746 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2009-07-02 do dziś
12846 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2009-07-02 do dziś
12946 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2009-07-02 do dziś
13046 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2009-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.02.2009 okres 2006 R.2009-02-23 do dziś
2data złożenia 03.02.2009 okres 2007 R.2009-02-23 do dziś
3data złożenia 03.02.2009 okres 2008 R.2009-02-23 do dziś
4data złożenia 18.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
5data złożenia 09.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-09 do dziś
6data złożenia 13.03.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-13 do dziś
7data złożenia 23.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
8data złożenia 22.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12006 R.2009-02-23 do dziś
22007 R.2009-02-23 do dziś
32008 R.2009-02-23 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-09 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-13 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12006 R.2009-02-23 do dziś
22007 R.2009-02-23 do dziś
32008 R.2009-02-23 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-09 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów