HGS SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000231994
Numer REGON: 278315350
Numer NIP: 6252276408
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-04-15
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2006-10-31
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/25953/6/104]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-04-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHGS SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-04-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-04-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BĘDZIŃSKI gmina CZELADŹ miejscowość CZELADŹ2005-04-15 do dziś
2. Adresulica 17 LIPCA nr domu 2 nr lokalu 5 kod pocztowy 41-250 poczta CZELADŹ 2005-04-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.10.2004 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ S.C. W KATOWICACH PRZY UL. GLIWICKIEJ 6/4, PRZEZ NOTARIUSZA BOŻENĘ GÓRSKĄ-WOLNIK-REPERT. A NR 8497/2004 ZMIENIONY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 21.02.2005 R.. REP. A NR 1441/2005 NOTARIUSZA BOŻENY GÓRSKIEJ-WOLNIK Z KN W KATOWICACH, W ZAKRESIE UZUPEŁNIENIA OPISU APORTU2005-04-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-04-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-04-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRALKA2005-04-15 do dziś
2. ImionaLESZEK2005-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-04-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ2006-10-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2006-10-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2005-04-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport161500,00 PLN2005-04-15 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-04-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSAMODZIELNE REPREZENTOWANIE SPÓŁKI2005-04-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRALKA2005-04-15 do dziś
2. ImionaLESZEK2005-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-04-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-04-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy160 24 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2005-04-15 do dziś
252 63 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2005-04-15 do dziś
371 1 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2005-04-15 do dziś
471 2 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU2005-04-15 do dziś
563 11 PRZEŁADUNEK TOWARÓW2005-04-15 do dziś
663 12 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2005-04-15 do dziś
763 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY, POZOSTAŁA2005-04-15 do dziś
863 40 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI TRANSPORTOWYCH2005-04-15 do dziś
971 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2005-04-15 do dziś
1050 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2005-04-15 do dziś
1150 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2005-04-15 do dziś
1251 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2005-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów