DOLCE VITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000231842
Numer REGON: 060020504
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-04-04
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2020-10-03
Sygnatura akt[RDF/248294/20/479]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-04-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOLCE VITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-04-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-04-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-11-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. HOŻA nr domu 86 nr lokalu 410 kod pocztowy 00-682 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-07-03 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@DOLCEVITA24.PL2016-08-05 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.DOLCEVITA24.PL2016-08-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.03.2005 R. KANCELARIA NOTARIALNA RENATA GRESZTA; MAŁGORZATA SIEROCKA S.C. UL. CHOPINA 8/1 20-026 LUBLIN REPERTORIUM A NR: 3766/20052005-04-04 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.04.2007 R., KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, NOTARIUSZ RENATA GRESZTA, REP. A NR 4825/2007- ZMIANA § 7 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2007-04-19 do dziś
318.01.2012 R., REPERTORIUM A NR 224/2012, NOTARIUSZ RENATA GRESZTA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE -ZMIANA § 7 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY.2012-01-27 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.07.2016 R., REPERTORIUM A NR 7057/2016, NOTARIUSZ JOANNA BARAŃSKA-PASTUSZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE - ZMIANA § 7 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2016-08-05 do dziś
525.09.2017 R., REPERTORIUM A NR 8517/2017, NOTARIUSZ JOANNA BARAŃSKA-PASTUSZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE ZMIENIONO § 3, § 7; PRZYJĘTO JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI2017-11-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-04-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-04-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOPAŁŁO2014-12-22 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2014-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49500 ZŁOTYCH2014-12-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-12-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-04-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDUSAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2005-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOPAŁŁO2005-04-04 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MACIEJ2005-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-04-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2005-04-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2014-12-22 do dziś
250 TRANSPORT WODNY2014-12-22 do dziś
368 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2014-12-22 do dziś
477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2014-12-22 do dziś
586 OPIEKA ZDROWOTNA2014-12-22 do dziś
687 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2014-12-22 do dziś
796 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2014-12-22 do dziś
846 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2017-11-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2016-08-05 do dziś
286 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2016-08-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.01.2008 okres 01.01.2006-31.12.2006 R.2008-02-15 do dziś
2data złożenia 26.10.2009 okres 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.2009-11-30 do dziś
3data złożenia 09.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-26 do dziś
4data złożenia 01.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-25 do dziś
5data złożenia 17.10.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-25 do dziś
6data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-14 do dziś
7data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
8data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
9data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
10data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
11data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
12data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
13data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006-31.12.2006 R.2008-02-15 do dziś
201.01.2008 R. 31.12.2008 R.2009-11-30 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-26 do dziś
401.01.2010-31.12.20102011-08-25 do dziś
501.01.2011-31.12.20112012-10-25 do dziś
601.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-14 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006-31.12.2006 R.2008-02-15 do dziś
201.01.2008 R. - 31.12.2008 R.2009-11-30 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-26 do dziś
401.01.2010-31.12.20102011-08-25 do dziś
501.01.2011-31.12.20112012-10-25 do dziś
601.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-14 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów