„HEXUS CAPITAL MANAGEMENT POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000231666
Numer REGON: 015544694
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-04-20
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2018-09-28
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/17888/18/113]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2005-04-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015544694 NIP 52627128042008-04-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HEXUS CAPITAL MANAGEMENT POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA2005-04-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-04-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2009-06-22 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA kraj POLSKA 2018-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1PIERWSZY MARCA DWA TYSIĄCE PIĄTEGO ROKU (01.03.2005 R.), ASESOR NOTARIALNY MAŁGORZATA KĘDZIERSKA ZASTĘPCA JERZEGO HORBANA NOTARIUSZA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. ZIMNEJ 2 LOKAL 23. REPERTORIUM A NR 1794/20052005-04-20 do dziś
2AKT NOTARIALNY nrREP A 3426/2005 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA DARIUSZA WIERZCHUCKIEGO, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. ZIMNEJ 2/23 W WARSZAWIE W DN.17.06.2005 R. ZMIENIONE §§: 9 UST. 5 ORAZ 52005-06-30 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 29 GRUDNIA 2005 R., REP. A NR 9257/2005 SPORZĄDZONY PRZEZ ASESOR NOTARIALNĄ MAGDALENĄ KATARZYNĘ SZYMAŃSKĄ ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA DARIUSZA WIERZCHUCKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. ZIMNEJ 2/23. ZMIANA: § 9 UST. 1.2006-03-29 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 31 SIERPNIA 2006 R., REP. A NR 5409/2006 SPORZĄDZONY PRZEZ GRAŻYNĘ WÓJCIK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. SANDOMIERSKIEJ 23: ZMIANA § 2. AKT NOTARIALNY Z DNIA 7 LISTOPADA 2006 R., REP. A NR 16326/2006 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA SŁAWOMIRA STROJNEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. GAŁCZYŃSKIEGO NUMER 4: ZMIANA § 5, § 9 UST. 1, § 9 UST. 5.2006-12-29 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 02 LUTEGO 2007 ROKU, REPERTORIUM A NR 1521/2007 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JANA SKWARLIŃSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU PRZY ULICY GARNCARSKIEJ 4/6 LOK 4, ZMIENIONO TREŚĆ STATUTU: PAR. 2, W PAR. 6 DODANO NOWE USTĘPY O NUMERACH 5-8; PAR. 11 USTĘP 2.2007-07-09 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 GRUDNIA 2007 ROKU, REPERTORIUM A NR 3852/2007, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANNĘ GLĘGOŁA W KANCELARII NOTARIALNEJ „LUIZA KWAŚNICKA NOTARIUSZ. ANNA GLĘGOŁA NOTARIUSZ” S.C. Z/S W WARSZAWIE /00-536/, AL. UJAZDOWSKIE 47 LOK. 8, ZMIANA: § 9 UST. 3, § 9 UST. 52008-04-25 do dziś
7AKT NOTARIALNY Z DNIA 13 CZERWCA 2008 ROKU, REPERTORIUM A NR 1065/2008, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JADWIGĘ ORENOWICZ W KANCELARII NOTARIALNEJ W SOPOCIE PRZY UL. GEN.WŁ.ANDERSA 3/19 81-831 SOPOT. SKREŚLA SIĘ UST. 3 W § 6, ZMIENIA SIĘ NUMERACJĘ § 6 UST. 4-8 NA UST. 3-7; § 6 UST. 6; § 6 UST. 7; § 9 UST. 5; § 9 DODAJE SIĘ NOWY UST. 6, DOTYCHCZASOWYM USTĘPOM § 9 OZNACZONY NUMERASMI 6 -8 NADAJE SIĘ NUMERACJĘ 7-9; § 10 UST. 8; § 10 UST. 9.2008-08-04 do dziś
8AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 KWIETNIA 2009 ROKU, REP. A NR 783/2009, NOTARIUSZ JADWIGA ORENOWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W SOPOCIE PRZY UL. GENERAŁA WŁADYSŁADWA ANDERSA 3/17; § 22009-06-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-04-20 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2005-04-20 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2005-04-20 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2005-04-20 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW DNIU 01 MARCA 2005 NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI „HEXUS CAPITAL MANAGEMENT POLSKA” SPÓŁKA Z O.O. PODJĘŁO UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI „HEXUS CAPITAL MANAGEMENT POLSKA” SPÓŁKA Z O.O. W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ. UCHWAŁA ZOSTAŁA UMIESZCZONA W PROTOKOLE Z NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI „HEXUS CAPITAL MANAGEMENT POLSKA” SPÓŁKA Z O.O. SPORZĄDZONYM PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO MAŁGORZATĘ KĘDZIERSKĄ ZASTĘPCĘ JERZEGO HORBANA NOTARIUSZA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. ZIMNEJ 2 LOK. 23. REPERTORIUM A NR 1794/20052005-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaHEXUS CAPITAL MANAGEMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-04-20 do dziś
3. Numer w rejestrze0000172863 2005-04-20 do dziś
5. Numer REGON0155446942005-04-20 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2005-04-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaENSOIR INVESTMENTS LIMITED Z SIEDZIBĄ W NIKOZJI, CYPR2006-12-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1000000,00 PLN2005-04-20 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji100002005-04-20 do dziś
4. Wartość nominalna akcji100,00 PLN2005-04-20 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego1000000,00 PLN2005-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2005-04-20 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii100002005-04-20 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane10.000 AKCJI SERII A, KAŻDA UPRZYWILEJOWANA AKCJA DAJE PRAWO DO ODDANIA DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY2007-07-09 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-04-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2008-08-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
15. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-04-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoDANGUY DES DÉSERTS2008-04-25 do dziś
2. ImionaHENRI2008-04-25 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy167 20 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI2006-12-29 do dziś
270 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-12-29 do dziś
370 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-12-29 do dziś
470 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-12-29 do dziś
570 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2006-12-29 do dziś
670 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2006-12-29 do dziś
774 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2006-12-29 do dziś
874 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2006-12-29 do dziś
974 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2006-12-29 do dziś
1074 15 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW2006-12-29 do dziś
1174 40 Z REKLAMA2006-12-29 do dziś
1274 86 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2006-12-29 do dziś
1374 87 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2006-12-29 do dziś
1474 85 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2006-12-29 do dziś
1574 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-12-29 do dziś
1645 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2006-12-29 do dziś
1745 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2006-12-29 do dziś
1845 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2006-12-29 do dziś
1965 21 Z LEASING FINANSOWY2006-12-29 do dziś
2065 22 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2006-12-29 do dziś
2165 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2006-12-29 do dziś
2267 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.02.2007 okres2007-07-09 do dziś
2data złożenia 09.08.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-21 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052007-07-09 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052007-07-09 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 -31.12.20062007-08-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOKOŃ2018-09-28 do dziś
2. ImionaJAKUB WOJCIECH2018-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-28 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSATNOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE Z DNIA 17 LIPCA 2018 ROKU SYGN. AKT VII P 1756/08 - POWOŁANY DO REPREZENTACJI PODMIOTU NA PODSTAWIE ART.69 K.P.C.2018-09-28 do dziś
6. Data powołania kuratora17.07.20182018-09-28 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPOSTANOWIENIEM SĄDU REJONOWEGO GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU Z DNIA 12.05.2016R. W SPRAWIE GD VIII NS-REJ KRS 6522/16/394 ROZWIĄZANO SPÓŁKĘ2016-05-18 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2016-05-18 do dziś
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów